Анісімова (Соколюк) Анна Олександрівна

Кафедра теорії права та міжнародної інформації

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Досвід роботи: 6 років

Біографія

У 2016 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему «Особливості самодетермінації професійного становлення майбутніх юристів».

Викладає дисципліни:

1. Юридична психологія

2. Юридична деонтологія

3. Основи римського приватного права

Галузь наукових інтересів:

Особливості психології юриста

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання Співавтори
1 Реалізація державної політики у справах сім’ї та молоді в Україні тези доповідей VII міжнародна-науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі», К., 2007. – C. 527-529.
2 Юридична освіта в Україні та сучасні проблеми безпосередньої демократії тези доповідей Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей VI Всеукр. наук. конф., м. Київ, квітень 2009 р., у ІІІ част., ч. ІІІ. – К.: 2009. – С.109-111.
3 Психологічна підтримка та професійна орієнтація людей з особливими потребами тези доповідей Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей (Київ, листопад 2012 р.). – К.: Університет «Україна», 2012. – С.386-388. Борзов О.В.
4 Полівалентність професійної спрямованості майбутніх психологів стаття Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2014. – Т. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 14. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2013. – С. 268-274 Сердюк Л.З.
5 Психологічні особливості особистості в конфлікті тези доповідей Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей Х Всеук. наук. конф., м. Київ, квітень 2013 р., у ІІІ част., ч. ІІІ. – К.: 2013. – С. 203-205.
6 Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця як суб’єкта професійного становлення стаття Фахове видання. Освіта регіону. – №3(36), 2014. – К.:Університет «Україна». – С. 99-104.
7 Ціннісно-смислова детермінація професійного становлення майбутніх фахівців стаття Фахове видання. Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 729. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С.111-118.
8 Личностные основы самодетерминации профессионального становления будущих юристов стаття Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Э.А.Алиева. – 2014. – Вып.№2. – С.137-141. Міжнародне фахове періодичне видання
9 Особистісна автентичність як психологічний ресурс професійного становлення майбутнього фахівця тези доповідей Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей (Київ, 19-20 листопада 2014 р.). – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 202-204.
10 Правовий конфлікт: структурний аналіз елементів тези доповідей Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІ Всеук. наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2014 р., у ІІІ част., ч. ІІІ. – К.: 2014. – С.408-410.
11 Правовий конфлікт: структурний аналіз елементів тези доповідей Молодь: освіта, наука, духовність, ч. ІІІ, ХІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. – К., 2014. – С.408-410.
12 Соціальна допомога інвалідам – головний обов’язок держави тези доповідей Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХІV міжн. наук.-практ. конфер., м. Київ, 20-21 листопада 2014 р. – К.: Університет «Україна», 2014. – 464 с.
13 Мотиваційно-смислове опосередкування професійного становлення майбутніх юристів стаття Фахове видання. Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К.: НУОУ, 2015. – Вип. 2(45). – С. 236-241.
14 Комплексна програма сприяння самодетермінації професійного становлення майбутнього фахівця стаття Фахове видання. Актуальні проблеми психології. – Том 9. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія, випуск 6. – К., 2015 – С.57-64.
15 Психологічні чинники самодетермінації професійного становлення особистості стаття Фахове видання. Актуальні проблеми психології. – Том 9. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія, випуск 7. – К., 2015 – С.317-322 Сердюк Л.З.
16 Психологічні чинники професійного становлення особистості стаття Міжнародне фахове періодичне видання. Електронний ресурс] // Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe, № 04 (04), – s. 135-142.
17 Розвиток професійних та особистісних якостей студентів під час навчання у ВНЗ тези доповідей Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Суми,19-20 лютого). – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – С. 82-83. Сердюк Л.З.