Сарана Сергій Володимирович

Кафедра цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

Посада: завідувач, доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Народився у 1980 році.

Освіта

У 2004 році закінчив Міжнародний науково-технічний університет, спеціальність „Правознавство” (диплом КВ №25756730), у 2007 році Міжнародний науково-технічний університет, спеціальність „Правознавство”, отримавши кваліфікацію магістра права (диплом КВ №30832456).

Відомості про захист дисертацій

Кандидат юридичних наук з 2011 року. Дисертацію на тему “Систематизація податкового законодавства України” захистив у спеціалізованій вченій раді Д 27.855.02 Національного університету Державної податкової служби України, за спеціальністю – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (диплом ДК №064744).

Працює над докторською дисертацією на тему: “Податкові режими в Україні”.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації

01.09.2004 р. – 04.06.2007 р. – викладач кафедри права Полтавського інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету;

03.09.2007 р. – 31.08.2008 р. – викладач кафедри права Полтавського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом;

01.09.2008 р. – 31.08.2009 р. – старший викладач кафедри цього ж ВНЗ;

01.09.2009 р. – 28.01.2011 р. – доцент кафедри правознавства цього ж ВНЗ;

01.02.2011 р. – доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права ВНЗ Університет «Україна»;

01.09.2011 р. – 31.08.2012 р. – завідувач кафедри правознавства, доцент кафедри Полтавського інституту економіки і права ВНЗ Університет «Україна»;

03.09.2012 р. – 26.10.2012 р. – доцент кафедри правознавства Полтавської філії Міжрегіональної Академії управління персоналом;

29.10.2012 р. – по теперішній час – доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права ВНЗ Університет «Україна»

26.09.2016 р. – по теперішній час – доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін

Веде основні навчальні курси

 • Фінансове право
 • Банківське право
 • Податкове право
 • Митне право

Галузь наукових інтересів

 • Проблеми вдосконалення системи адміністрування податків та зборів
 • Фінансове право
 • Податкове право

Має понад 100 наукових публікацій, у тому числі 39 у фахових виданнях. Після захисту дисертації опубліковано 75 праць, в тому числі 3 монографії

Основні праці:

1. Сарана С.В. До питання поняття спеціального податкового режиму // Фінансове право. – 2011. – № 4. – С. 10-15 (фахове видання).

2. Сарана С.В. Спеціальний податковий режим у сфері сільського і лісового господарства та рибальства // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 860-866. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12ccvcpe.pdf(фахове видання).

3. Сарана С.В. Стосовно можливості віднесення угод про розподіл продукції до спеціальних податкових режимів // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-1/12ssvspr.pdf (фахове видання).

4. Сарана С.В. Офшор: спеціальний податковий режим з міжнародною ознакою // Право та управління. – 2012. – № 2. – С. 789-805. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_2/64sar.pdf (фахове видання).

5. Сарана С.В. Спеціальні податкові режими технологічних та наукових парків // Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 83-90 (фахове видання).

6. Сарана С.В. Фінансове право України : навч. посібник. – Полтава: Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 2008. – 567 с.

7. Сарана С.В.Авторське право та правова охорона інтелектуальної власності в Україні і її адаптація до законодавства Європейського Союзу : навч. посібник. – Полтава: Полтавський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, 2007. – 205 с.

Під час роботи на посаді доцента кафедри опубліковано 12 наукових праць у фахових виданнях та 11 науково-методичних праць.

Участь у 38 конференціях та круглих столах, у тому числі

 • International scientific-practical conference “Тhe role and importance of supervision in increasing of transparency and fight against corruption” (м. Баку, 2008 р.);
 • ІІІ Міжрегіональна науково-практична конференція «Трансформація національного законодавства через призму соціально-економічних аспектів розвитку суспільства» (м. Полтава, 2009 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення ” (м. Запоріжжя, 2010 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Національні інтереси та проблеми правової системи України ” (м. Одеса, 2011 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи ” (м. Київ, 2011 р.);
 • Науково-практичний круглий стіл “Актуальні питання застосування, оцінки ефективності податкових пільг у контексті реалізації положень Податкового кодексу України ” (м. Ірпінь, 2013 р.).

За результатами конференцій та круглих столів було опубліковано 35 тез доповідей.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Вихідні дані Співавтори
1 Спеціальні податкові режими: сучасний стан та перспективи розвитку монографія Полтава: Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 2012. – 170 с. Семенко Б.М., Семенко Т.М.
2 Процесуально-процедурні податкові режими монографія Полтава: Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 2015. – 155 с. Ліпський В.В.
3 Авторське право та правова охорона інтелектуальної власності в Україні і її адаптація до законодавства Європейського Союзу навчальний посібник Полтава: Полтавський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2007. – 205 с. Сарана С.В.
4 Фінансове право України навчальний посібник Полтава: Полтавський інститут економіки і права Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2008. – 567 с. Сарана С.В.
5 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни «Екологічне право» методичні рекомендації Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни «Екологічне право»: для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.060101 «Правознавство». – Полтава: Полтавська філія МАУП, 2007. – 45 с.
6 Оподаткування та кадастрова оцінка нерухомого майна: досвід, стан і перспективи аналітична доповідь Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 44 с. Євсєєва І.О., Кармаліта М.В., Шевчук С.В.
7 Податковий закон як засіб регулювання відносин в сфері оподаткування стаття Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. – №2. – 2009. – С. 229–234. – (Серія „Юридичні науки”. Том 2.). (фахове видання).
8 До питання про місце підзаконних нормативно-правових актів про оподаткування в системі законодавства України стаття Форум права // [Електронний ресурс]. – 2008. – №3. – С.449–453. – Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08ssvszu.pdf (фахове видання).
9 Систематизація як форма удосконалення податкового законодавства України стаття Форум права // [Електронний ресурс]. – 2009. – №2. – С.379–383. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09ccvpzu.pdf (фахове видання).
10 Щодо питання про систематизацію податкового законодавства України стаття Правничий часопис. – №1/2. – 2009. – С.130–136. (фахове видання).
11 Сучасний стан правового регулювання єдиного податку та шляхи мінімізації його негативного впливу на суб’єктів малого підприємництва стаття Комплексне забезпечення безпеки підприємницької діяльності: шляхи розвитку: Матеріали ХІ науково-практичної конференції (18 квітня 2011 року). – Полтава: ПІБ МНТУ, 2011. – С. 8-13
12 Сучасний стан та напрямки удосконалення правового регулювання єдиного податку в Україні стаття Право та управління. – 2011. – № 3. – С. 230-241 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_3/pdf/11ccvpvu.pdf (фахове видання).
13 До питання поняття спеціального податкового режиму стаття Фінансове право. – 2011. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndifp.asta.edu.ua/index.php/2009-09-08-17-31-26 (фахове видання).
14 Склад спеціальних податкових режимів: законодавчий та науково-практичний аспект стаття Право та управління. – 2011. – № 2. – С. 305-315 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_2/pdf/11ccvnpa.pdf (фахове видання).
15 Фіксований податок в контексті спеціальних податкових режимів стаття Форум права. – 2011. – № 3. – С. 692-697 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11ccvcpr.pdf (фахове видання).
16 Спеціальні податкові режими в законодавстві України стаття Право та управління. – 2011. – № 3. – С. 107-115 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_3/pdf/11kpvvzu.pdf (фахове видання). Коломієць П.В.
17 Збори у вигляді цільової надбавки до тарифів на електричну й теплову енергію та природний газ як особливі складові спеціальних податкових режимів стаття Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-4/11ssvspr.pdf (фахове видання)
18 Фіксований сільськогосподарський податок як спеціальний податковий режим стаття Форум права. – 2011. – № 4.- С. 651-656. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11ccvcpe.pdf (фахове видання)
19 Сплата податку на доходи фізичних осіб педагогічними працівниками ЗОШ стаття Ефективна школа: правові основи трудової діяльності: робочі матеріали обласного науково-практичного семінару / Укладачі: Т.О. Бондар, Л.В. Литвинюк. – Полтава: ПОІППО, 2012. – С. 28-36.
20 Стосовно можливості віднесення угод про розподіл продукції до спеціальних податкових режимів стаття Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-1/12ssvspr.pdf (фахове видання)
21 Спеціальний податковий режим у сфері сільського і лісового господарства та рибальства стаття Форум права. – 2012. – № 1. – С. 860-866. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12ccvcpe.pdf (фахове видання)
22 Спеціальні податкові режими технологічних та наукових парків стаття Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 83-90 (фахове видання)
23 Офшор: спеціальний податковий режим з міжнародною ознакою стаття Право та управління. – 2012. – № 2. – С. 789-805. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_2/64sar.pdf (фахове видання)
24 Як бути з податковими пільгами стаття Роботодавець. 2013. – № 3. – С. 14-15.
25 Податкові режими як основа для удосконалення податкової системи стаття Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціальні науки та суспільне здоров’я: теоретичні підходи, емпіричні дослідження, практичні рішення». – Полтава: Інтерграфіка, 2013. – 193-196 с.
26 Податковий режим у процесі формування інформаційного суспільства стаття Інформація і право. – 2014. – № 2(11). – С. 62-67 (фахове видання)
27 Процесуально-процедурний податковий режим: сутність та ознаки стаття Фінансове право. – 2014. – № 4 – С. 28-31 (фахове видання)
28 Стосовно питання складу процесуально-процедурного податкового режиму стаття Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Юриспруденція. – 2014. – № 10-2. – Т. 1. – С. 75-77 (фахове видання)
29 Загальний процесуально-процедурний податковий режим: до питання поняття та складу стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридичні науки. 2014. – Вип. 6.1. – Т. 3. – С. 34-38 (фахове видання)
30 Щодо питання гарантій у загальному процесуально-процедурному податковому режимі стаття Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Юриспруденція. – 2014. – № 11. – Т. 1. – С. 151-153 (фахове видання)
31 Загальний процесуально-процедурний податковий режим: зміст загальних положень стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 1. – Т. 3. – С. 94-97 (фахове видання)
32 Загальний процесуально-процедурний податковий режим: до питання принципів формування стаття Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 1(ІІ) – С. 115-122 (фахове видання)
33 Режими процесуальних процедур податкової реєстрації та податкового обліку стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – 2015. – Випуск 32. – Т. 3. – С. 67-70 (фахове видання)
34 Процесуально-процедурний режим виконання податкового обов’язку та подання податкової звітності стаття Публічне право. – 2015. – № 2(18). – С. 125-133 (фахове видання) (журнал внесено до міжнародної науко метричної бази)
35 Режим процесуальних процедур податкового контролю стаття Право і суспільство. – 2015. – № 5. – Ч. 2. – С. 95-101. (фахове видання)
36 Режим процесуальних процедур інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів контролю стаття Адміністративне право і процес. – 2015. – № 2(12). – С. 127-133 (фахове видання) (журнал внесено до міжнародної науко метричної бази)
37 Способи і методи загального процесуально-процедурного режиму стаття Юридичний вісник. – 2015. – № 1. – С. 110-114 (фахове видання)
38 Особливий процесуально-процедурний податковий режим: поняття та зміст стаття Публічне право. – 2015. – № 3(19). – С. 164-169 (фахове видання) (журнал внесено до міжнародної науко метричної бази)
39 Режим процедур відповідальності за порушення податкового законодавства стаття Малий і середні бізнес (право, держава, економіка). – 2015. – № 1-2 (60-61). – С. 49-54. (фахове видання)
40 Поняття, сутність та склад спеціального процесуально-процедурного податкового режиму стаття Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 9-10. – С. 101-112 (фахове видання) (журнал внесено до міжнародної науко метричної бази)
41 До питання складу процедур особливого процесуально-процедурного податкового режиму стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – 2015. – Випуск 35. – Ч. І. – Т. 3. – С. 21-24 (фахове видання)
42 Податковий режим як різновид правового режиму стаття Право і суспільство. – 2015. – № 6-2. – Ч. 3. – С. 111-116 (фахове видання)
43 Види податкових режимів: сучасний погляд на питання стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – 2015. – Вип. 35. – Ч. ІІ. – Т.2. – С. 201-204 (фахове видання)
44 Місце податкового режиму у системі податкового права стаття Малий і середні бізнес (право, держава, економіка). – 2015. – № 3-4 (62-63). С. 127-133 (фахове видання)
45 Щодо поняття та ознак загального податкового режиму стаття Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Юриспруденція. – 2015. – № 17. – Т. 1. – С. 90-93 (фахове видання)
46 Загальний податковий режим: співвідношення з іншими податковими режимами стаття Право і суспільство. – 2016. – № 1. – Ч. 2. – С. 105-111 (фахове видання)
47 Загальний податковий режим: до питання складу та різновидів стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 6. – Т. 2. – С. 120-124 (фахове видання)
48 Узагальнення правового регулювання податкових правовідносин на основі податкових режимів стаття Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 4(ІІ). – С. 100-109 (фахове видання)
49 До питання удосконалення правового регулювання податкових режимів стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – 2015. – Вип. 36 . – Т. 2 – С. 62-65 (фахове видання)
50 Перспективна структура Податкового кодексу України з огляду на податкові режими стаття Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Юриспруденція. – 2016. – № 18. – Т. 1. – С. 63-66. (фахове видання)
51 Щодо питання процедур погашення податкового боргу стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридичні науки. – 2016. – Вип. 1. – Т. 3. – С 69-72. (фахове видання)
52 Процедуры международного сотрудничества в сфере погашения налогового долга за законодательством Украины стаття Legea si Viata. – 2016. – № 5 (293). – Р. 67-71 (іноземне фахове видання) Семенко Б.М.
53 Правові аспекти розвитку малого бізнесу в Україні тези Економіка України: стратегія, відродження і трансформаційні перетворення: Матеріали науково-практичної конференції. – Полтава, 26-27 квітня 2005 р. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2005. – С. 26-28.
54 Проблеми соціальних гарантій у сфері матеріальної відповідальності працівників і роботодавців згідно законодавства України тези Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття: Матеріали VI науково-практичної конференції. – Полтава, 15-16 березня 2006 р. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2006. – С. 31-34
55 Проблеми правового забезпечення використання земель сільськогосподарського призначення тези Екологічно-правові та соціальні аспекти охорони навколишнього середовища: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. – Полтава, 23-24 травня 2007 року. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2007 – С. 168-170.
56 Проблеми правової охорони авторського права тези Безпека і бізнес 2006. Матеріали науково-технічної конференції (Полтава, 21-22 листопада 2006 року). – Полтава: Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного Університету (м. Київ), 2006. – C. 11-13.
57 Проблемні питання адаптації правової охорони винаходів до вимог законодавства Європейського Союзу тези Розвиток соціально-економічної інфраструктури України в умовах євроінтеграції: матеріаи науково-практичної конференції. – Полтава, 19-20 березня 2008 р. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2008. – С. 47-49.
58 Правова охорона «ноу-хау» тези Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку України: Матеріали VII міжрегіональної науково-практичної конференції. Полтава, 14-15 березня 2007 р. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2007. – С. 50-52.
59 Проблеми адаптації авторського права і суміжних прав до права Європейського Союзу тези Сучасні проблеми правової, політичної, економічної ситуації в Україні та шляхи їх вирішення, Полтава, 3 грудян 2007 року. – Полтава: Полтавський інститут МАУП, 2007. – С. 65-67
60 Правові проблеми оподаткування інтелектуальної власності в Україні тези Сучасні проблеми правової, політичної, економічної ситуації в Україні та шляхи їх вирішення, Полтава, 11 грудян 2008 року. – Полтава: Полтавський інститут МАУП, 2008
61 Щодо місця банківського права у системі права України тези Трансформація національного законодавства через призму соціально-економічних аспектів розвитку суспільства: Матеріали ІІ-ї міжрегіональної науково-практичної конференції, Полтава, 23. квітня 2008 р. – Полтава Полтавська філія МНТУ, 2008. – С. 94-96.
62 Податковий закон: поняття та особливості змісту тези Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: ПП „Укртехпрінт”, 2007. – С.274–276.
63 Місце міжнародних угод в системі податкового законодавства тези Проблеми державно-правового розвитку в умовах європейської інтеграції і глобалізації: матеріали міжнар. наук. семінару (м.Харків, 16 трав. 2008 р.) / редкол.: Ю.П.Битяк, І.В.Яковюк, Г.В.Чапала. – Х.: Право, 2008. – С.164–166.
64 Содержание и признаки налогового закона тези Тhe role and importance of supervision in increasing of transparency and fight against corruption (international scientific-practical conference). Baku, September 18–19, 2008. – С.348–350.
65 Місце підзаконних нормативно-правових актів в системі податкового законодавства тези Трансформація національного законодавства через призму соціально-економічних аспектів розвитку суспільства: матеріали ІІІ-ї міжрегіональної науково-практичної конференції (м.Полтава, 16 квітня 2009 року). – Полтава: Полтавська філія МАУП, 2009. – С.104–106.
66 Щодо питання структури податкового кодексу тези Сучасні проблеми правової, політичної, економічної ситуації в Україні та шляхи їх вирішення: матеріали ІV-Ї міжрегіональної науково-практичної конференції (м.Полтава, 10 грудня 2009 року). – Полтава: Полтавська філія МАУП, 2009. – С.64–66.
67 Податковий кодекс України: специфічні риси кодифікованого акту тези Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя 27–28 травня 2010 року: у 3-х частинах). – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація „Істина”, 2010. – Ч.2. – С.98–99.
68 Щодо питання юридичної конструкції податку тези Наслідки економічної кризи та шляхи модернізації українського суспільства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: ПЕЕМ «Світоч», 2011. – С. 93-98.
69 Напрямки реформування єдиного податку в Україні тези Національні інтереси та проблеми правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 березня 2011 року). – у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч. 2. – С. 60-63.
70 Єдиний податок: подальші перспективи існування в Україні тези Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція: «Економічні, правові та соціально-гуманітарні процеси в Україні: теорія, методологія і практика. – Полтава: ПІЕП, 2011. – С. 34-36.
71 Законодавча регламентація структури спеціальних податкових режимів та пропозиції по її вдосконаленню тези Актуальні питання сучасної юридичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної-конференції, м. Харків, 11-12 червня 2011 року. – у 2-х томах. – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т.1. – С. 94-95.
72 Ознаки спеціального податкового режиму: законодавчий та науково-практичний аспекти тези Пошук концептуальних засад розбудови правової системи України: Всеукраїнська конференція, м. Львів, 10-11 червня 2011 року. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – С. 66-67.
73 Окремі зауваження стосовно складу спеціальних податкових режимів в Україні тези Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2011: Материалы Международной научно-практической интернет-конференции (21-30 июня 2011 года) // Scientific World [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/legal-and-political-science/financial-law/3724-saran-ne
74 Визначення спеціального податкового режиму: законодавчий аспект тези Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної-конференції, м. Київ, 30-31 травня 2011 року. – Київ: ГО «Центр правових наукових досліджень», 2011. – Т.1. – С. 54-56.
75 Збори у вигляді цільової надбавки до тарифів на електричну й теплову енергію та природний газ у складі спеціальних податкових режимів тези Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28 грудня 2011 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. – Ч.2. – 41-43 с.
76 Місце режиму оподаткування угод про розподіл продукції у податковій системі України тези Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2012 року: в 2 ч. – Ірпінь: Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України, 2012. – Ч.1. – С. 316-317
77 Офшор – особливий вид спеціальних податкових режимів тези Економічні правові та соціально-гуманітарні процеси в Україні: теорія, методологія і практика: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Полтава: Інтерграфіка, 2012. – 163-166 с.
78 Податковий режим у законодавстві України: перспективи вдосконалення тези Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку України: Збірник тез доповідей учасників круглого столу, 17 травня 2012 року. – Ірпінь: Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України, Науково-дослідний інституту фінансового права, 2012. – С. 115-118.
79 Податкові режими як основа для інвентаризації податкових пільг тези Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – С. 112-115.
80 Правовий режим екологічного оподаткування тези Екологічне оподаткування: Збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – С. 90-92.
81 Реформування екологічного оподаткування в контексті податкових режимів тези Екологічне оподаткування: Збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – С. 176-179.
82 Поведінка господарюючих суб’єктів та вплив на неї податкових преференцій тези Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – С. 111-115.
83 Інформаційне суспільство та податковий режим тези Актуальні проблеми правознавства: збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 21-22.
84 Податково-процедурні режими у податковому праві Украни тези Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: зб.матер. науково-комунікативних заходів / Держ. фіск. служба Україн, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з проблем оподаткування, 2014. – С. 239-241.
85 Співвідношення податкової реєстрації та податкового обліку тези Збірник матеріалів Міжнародної науково-практична конференція з міжнародною участю: Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій. – Полтава: Полтавський інституту економіки і права (м. Полтава, 16-17 квітня 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – Т.1. – С. 588-591.
86 Особливості податкового режиму тези Фінансове право у XXI сторіччі: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11 грудня 2015 року. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – С. 119-122.
87 Концепція податкових режимів у податковій політиці держави тези Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 22 грудня 2015 року. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. – С. 157-160.
88 Удосконалення правового регулювання податкових режимів тези Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХIIІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12–14 квітня 2016 р. у ІІ част. — Ч. ІІ. — К. : Університет «Україна», 2016. – С. 128-130.
89 Структура Податкового кодексу України в світлі податкових режимів тези Збірник матеріалів Міжнародної науково-практична конференції: Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій. – Полтава: Полтавський інституту економіки і права (м. Полтава, 21-22 квітня 2016 р.). – К.: Університет «Україна», 2016.
90 Погашення та стягнення податкового боргу: до питання співвідношення понять тези Збірник матеріалів Регіональної науково-практична конференції: Відносини власності в економіці України: право та соціальні аспекти. – Полтава: Полтавський інституту економіки і права (м. Полтава, 12 травня 2016 р.). – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 80-84.