Кафедра міжнародних відносин та політичного консалтингу

12 серпня 2021 року кафедру теорії права та міжнародних і політичних відносин перейменовано на кафедру міжнародних відносин та політичного консалтингу.

Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін створена у вересні 2017 року як правонаступник кафедри теорії права та міжнародної інформації.

В навчальному 2021 році кафедру очолює

КІСЛОВ Денис Васильович
Адреса: вул. Львівська, 23, корпус 3, каб. 504
097-354-54-43
e-mail: kisad@ukr.net

 

 

Раніше кафедру очолював доктор юридичних наук, професор Фрицький Олег Федорович.

Кафедра теорії права та міжнародної інформації створена шляхом об’єднання кафедри теорії та історії держави і права та кафедри міжнародної інформації.

Навчальний процес студентів спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” – це: два повнофункціональні комп’ютерні класи, обладнані комп’ютерами класу Pentium IV із вільним доступом до них для проведення занять та самостійної роботи. Усі комп’ютерні класи під’єднані до мережі Інтернет.

З першого курсу студенти беруть участь у наукових гуртках і студіях, студентських науково-практичних конференціях і конкурсах.

У навчальному процесі на кафедрі використовуються сучасні інтерактивні і тренінгові освітні технології.

З метою забезпечення підвищення рівня фундаментальної підготовки студентів кафедри теорії права та міжнародної інформації проводиться коригування навчальних планів та програм із урахуванням рекомендацій міжнародних організацій фахівців із міжнародної інформації.

Кафедра теорії та історії держави і права була заснована в 2003 році.

Кафедра забезпечує викладання загальноправових дисциплін. Особлива увага приділяється вивченню системи права і законодавства нашої держави.

Внаслідок проведення цілеспрямованих організаційних заходів кафедра укомплектована досвідченими викладачами та провідними юристами-фахівцями.

На кафедрі створено творчу атмосферу для науково-дослідної роботи та духовного зростання викладачів. Основні форми наукової роботи кафедри – це участь у методологічних семінарах, наукових конференціях, круглих столах.

На кафедрі проводиться необхідна робота по організації аспірантської та студентської наукової діяльності. Викладачі кафедри здійснюють керівництво підготовкою студентів до виступів і повідомлень на щорічних наукових студентських конференціях, сприяють підготовці наукових студентських робіт для участі їх у конкурсах на кращу наукову роботу серед студентів інституту, університету та інших вищих навчальних закладів.

Протягом навчального року викладачі кафедри здійснюють керівництво підготовкою студентів до виступів і повідомлень на щорічних наукових студентських конференціях. Також викладачі кафедри сприяють підготовці наукових робіт магістрантів, рецензують кандидатські дисертації, надають відгуки на автореферати кандидатських дисертацій.

Кафедра теорії та історії держави і права займається навчально-ознайомчою практикою студентів другого курсу. Базами навчально-ознайомчої практики студентів спеціальності «Правознавство» можуть бути органи будь-якого рівня виконавчої влади, місцевого самоврядування, судової влади, правоохоронної діяльності, підприємства й установи усіх форм власності, громадські організації, а також відповідні кафедри і підрозділи Університету «Україна».

На кафедрі аспірантура відкрита у 2010 році з метою здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Працює спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій.

Значну увагу кафедра приділяє удосконаленню навчально-методичної роботи в умовах впровадження у навчальний процес кредитно-модульної системи. Особлива увага при цьому приділяється підготовці і виданню підручників і навчальних посібників із навчальних дисциплін і забезпеченню ними студентів. Відповідно професорсько-викладацький колектив кафедри займається активною видавничою діяльністю. Ось лише деякі з видань:

 • Захарченко П.П. Історія держави та права України : Навч. посіб. / П. П. Захарченко, О. В. Кузьминець. – К. : В-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 206 с.
 • Захарченко П.П., Кузьминець О.В. Історія держави і права України : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 10 др.арк.
 • Захарченко П.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для дистанційного навчання / П. П. Захарченко, О. О. Ковалевська, О. В. Кузьминець. – К. : В-во “Ун-т “Україна”, 2005. – 213 с.
 • Захарченко П.П. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 9 др.арк.
 • Захарченко П.П. Історія держави і права України : навч. посіб. для дистанційного навчання / П. П. Захарченко, О. В. Кузьминець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Університет «Україна», 2006. – 297 с.
 • Іваненко А.М. Державне право зарубіжних країн : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 1 др.арк.
 • Іваненко А.М. Історія держави і права України : навчальний посібник. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 144 с.
 • Ковалевська О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник для дистанційного навчання . – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2003. – 9 др.арк.
 • Лисенко А.М., Захарченко П.П. Історія держави і права зарубіжних країн : Методичні вказівки до самостійної роботи . – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2003. – 7 др.арк.
 • Мірошниченко М.І. Генезис національних правових систем: теоретико-методологічний аспект (2007 р.).
 • Мірошниченко М.І. Історія вчень про державу і право [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів та спеціалістів-правознавців / М. І. Мірошниченко, В. І. Мірошниченко; Національна Академія внутрішніх справ України. – К.: Атіка, 2001. – 224 с.
 • Мурашин О.Г. Загальна теорія держави та права : Підручник / Мурашин О. Г., Кельман М. С., Фатхутдінова О. В./ – К.: КУТЕП, 2004. – 337 с.Мурашин О.Г. Загальна теорія держави та права: Підручник / Мурашин О. Г., Кельман М. С./ – Київ: Кондор, 2006. – 477 с.
 • Мурашин О.Г. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): Навчальний посібник. / Мурашин О. Г., Кельман М. С., Сухицька Н. В./ – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 148 с.
 • Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права : Підручник. – 3-є видання, стереотипне. / Мурашин О. Г., Кельман М. С., Хома Н. М./ – Львів: «Новий Світ–2000», 2007. – 584 с.
 • Мурашин О.Г. Верховенство права: традиція, доктрини і потенціал практики : Монографія. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 536 с.
 • Мурашин О.Г. Розвиток вітчизняних правових інститутів в умовах демократичних процесів : Монографія. – К.: Видавництво Європейського університету, 2010. – 368 с.
 • Нікітін А.В. Теорія держави та права (ч.1) : Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К. : Університет «Україна», 2004. – 158 с.
 • Нікітін А.В. Теорія держави і права (ч.2) : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 11 др.арк.
 • Нікітін А.В. Теорія держави і права (ч.2) : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2005. – 11 др. арк.
 • Нікітін А.В. Теорія держави і права (ч. 1) : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 7 др.арк.
 • Нікітін А.В. Теорія держави і права : Курс лекцій. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006.
 • Нікітін А.В. Теорія держави та права : навч. посіб. для дистанційного навчання. – Ч. 2. – 2–ге вид. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 265 с.
 • Подоляк В.І. Державне право зарубіжних країн : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 1 др.арк.
 • Сидоренко М.Й. Основи правознавства : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2005. – 243 с.
 • Сидоренко М.Й. Правознавство : Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2005. – 174 с.
 • Сидоренко М.Й. Основи правознавства : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 10 др.арк.
 • Сидоренко М.Й. Правознавство : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 8 др.арк.
 • Сидоренко М.Й. Теорія держави і права (курс лекцій) : навч. посіб. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 198 с.
 • Сухицька Н.В. Юридична клініка. Курс лекцій : Навч. посіб.– К.: Університет «Україна», 2008. – 424 с. (Гриф МОН України)
 • Сухицька Н.В. Юридична клініка (Гриф МОНУ) : Навчальний посібник. – Вид-во “Ун-т “Україна”, 2009. – 428с.
 • Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу та право : Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К. : Університет «Україна», 2004. – 210 с.