Булкат Марина Сергіївна

Кафедра галузевого права та загальноправових дисциплін

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 8 років

Біографія

Народилася 23 лютого 1987 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 2008 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право» та здобула кваліфікацію бакалавра права.

У 2010 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

Відомості про захист дисертацій

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01- теорія та історія держави і права історія політичних і правових учень на тему “Зовнішні функції України (теоретико-правовий аналіз)”.

Відомості про підвищення педагогічної та професійної кваліфікації

У 2012 році була учасником семінару в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України на тему «Культура ділового мовлення як складова адміністративної культури. Мовленнєвий етикет у професійній діяльності».

У 2013 році у Національній школі суддів України Вищої кваліфікаційної комісії суддів України отримала сертифікат про підготовку працівників апаратів судів за програмою для керівників апаратів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

У 2015 році у Національній школі суддів України Вищої кваліфікаційної комісії суддів України отримала сертифікати про підготовку працівників апаратів судів за програмою для керівників апаратів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів на семінарі на теми: «Порядок та строки розгляду адвокатських запитів» організованого спільно з Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ; «Новели антикорупційного законодавства. Виконання вимог законів України»; «Про очищення влади»; «Основні положення Закону України. Про забезпечення права на справедливий суд».

У 2016 році була учасником семінару в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України на тему «Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах влади».

У 2016 році отримала сертифікат про підготовку працівників апаратів судів у Національній школі суддів України на тематичному семінарі «Професійне здоров’я та професійне вигорання на державній службі».

Основні етапи діяльності

У 2010 році працювала у Верховному суді України на посаді спеціаліста першої категорії управління документального забезпечення та контролю.

З 2010 року працює у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ на посадах головного консультанта управління організаційного забезпечення керівництва; завідувача сектора забезпечення діяльності заступників Голови та керівництва апарату; начальника відділу забезпечення діяльності керівництва апарату; заступника начальника управління юридичного забезпечення суду- начальника юридичного відділу; начальника управління юридичного забезпечення суду.

Викладає дисципліни:

 1. Актуальні проблеми адміністративного права
 2. Юридична техніка

 Сфера наукових досліджень

Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання у системі публічного адміністрування

 Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Булкат М.С. До питання співвідношення розвитку інституту судочинства та наукової доктрини судової влади / М. С. Булкат // Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – Випуск 7. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – 448 с. – С. 111-115.
 2. Булкат М.С. До питання про специфіку формування поняття судової влади (теоретико-правовий аспект) / М. С. Булкат // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – Випуск 3 (30). – К.: ТОВ «Видавничий Дім «ІН Юре», 2016. – 156 с. – С. 109-119.
 3. Булкат М.С. До питання про розуміння функцій судової влади / М. С. Булкат // Бюлетень міністерства юстиції України. – Випуск 6. – К.: ТОВ «Видавничий Дім«Центр учбової літератури», 2016. – 72 с. – С. 40-46.
 4. Булкат М.С. Деякі питання теоретико-правової природи та сутності судової влади / М. С. Булкат // Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. – Випуск 70. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2016. – 488 с. – С. 97-108.
 5. Булкат М.С. Концепція судової влади (до питання про історіографію досліджень) / М. С. Булкат // Судова апеляція. – Випуск 1 (42). – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2016. – 142 с. – С. 16 -21.
 6. Булкат М.С. До питання про еволюцію формування наукових підходів щодо концепції судової влади / М. С. Булкат // Бюлетень міністерства юстиції України. – Випуск 5. – К.: ПП «Юнісофт», 2016. – 64 с. – С. 30-34.
 7. Булкат М.С. Історіографія кроссекторальних досліджень судової влади / М. С. Булкат // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск 37. Том І. – Х.: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 134 с. – С.11-14.
 8. Булкат М.С. До питання про основи класифікації функцій судової влади (теоретико-правовий аспект) / М. С. Булкат // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Випуск 3. Том І. – Х.: Видавничий Дім «Гельветика», 2016. – 178 с. – С. 7 – 11.
 9. Булкат М. Методологія теоретико-правового дослідження судової влади / М. С. Булкат // Право України. – Випуск 7. – К.: ПАТ «ВІПОЛ», 2016. – 204 с. – С. 135-142.
 10. Булкат М.С. Ознака судової влади: загальнотеоретична характеристика поняття / М. С. Булкат // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – Випуск 5 (32). – К.: ТОВ «Видавничий дім «ІН Юре», 2016. – 152 с. – С. 106-113.
 11. Bulkat M. The concept of the judicial power functions (theoretical and legal aspect) / M.Bulkat// KELM. – № 2 (14). – «PRO FUTURO», 2016. – 168 р. – Р. 3 – 16.
 12. БулкатМ.С. До питання співвідношення розвитку інституту судочинства та наукової доктрини судової влади / М. С. Булкат // Програма щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах», Київ, 19 квітня 2016 р. –К.: Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2016. – С. 7.