Дишкат Олена Володимирівна

Кафедра міжнародних відносин та політичного консалтингу

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Досвід роботи: 24 роки

Біографія

Народилася 17 квітня 1976 року у м. Херсон.

Відомості про вищу освіту

У 1997 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської, отримала повну вищу освіти за спеціальністю «Біологія і психологія» та здобула кваліфікацію «вчитель біології, практичний психолог у закладах освіти».

У 1998 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію магістра біології.

У 2006 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та здобула кваліфікацію юриста.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2011 році в Національному університеті цивільного Захисту України МНС України присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності «Психологія діяльності в особливих умовах».

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації

2018 рік – підвищення кваліфікації по програмі довгострокового підвищення кваліфікації наукових і  науково-педагогічних працівників у галузі знань 1702 «Цивільна безпека» в Національному університеті цивільного Захисту України МНС України.

Основні етапи діяльності

У 1997 році вступила на службу в органи внутрішніх справ Херсонської області на посаду старшого психолога окремого батальйону патрульно-постової служби міліції. В 1998 році була переведена до пожежної охорони області, а з квітня 2016 м. Києва (нині ДСНС), де працює і дотепер.

З вересня 2005 по червень 2008 року в Херсонській філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за цивільно-правовим договором викладала курс загальної, вікової та екстремальної психології.

Викладає дисципліни:

 1. Юридична психологія
 2. Юридична деонтологія

Перелік наукових та навчально-методичних праць 

Підручники, навчально-методичні посібники

 1. Підручник пожежного-рятувальника / А.П. Бичев, Б.І. Білецький, O.J Боцва. Брень Ю.М., Гончарук В.О., Дишкант О.В. та інш./ за заг. редакцією С.А. Парталяна. – Київ, 2014-704 с.
 2. Матеріали і тези науково-практичних конференцій Поняття схильності до ризику, її взаємозв’язок з особистими якостями пожежних- рятувальників / Дишкант О.В.// Психологія діяльності в особливих умовах. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 28 квітня 2006 р. – Харків: АЦЗУ. – 2006. С. 35 -37.
 3. Схильність до ризику, як складова частина особистості працівників екстремальних професій / Дишкант О.В.// Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ -2008. 4.1. С. 119- 121.
 4. Особливості виразності імпульсивності особистості як одного з чинників рівня схильності до ризику фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України / Дишкант О.В.//Професійне становлення особистості: матеріали V Всеукраїнської науково- практичної конференції 15 лютого 2013 р. – Одеса: ОДУВС, 2013. – С.63-64
 5. Оцінка мотиваційного компонента особистості фахівців рятувальних підрозділів в залежності від суб’єктивної оцінки рівня схильності до ризику / Дишкант О.В.// Суспільні проблеми сучасної соціології, психології та соціальної роботи. Збірник наукових праць II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Випуск 3. – Херсон: ПП Вишемирський В.C., – С.73-76
 6. Особливості впливу травми, отриманої в дошкільному віці на формування здібностей дитини /Дишкант О.В.// Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку: Матеріали 19 Всеукраїнської науково-практичної конференції – Київ: ІДУЦЗ, 2017. – С.142-146.
 7. Аналіз нормативного забезпечення психологічного захисту населення України / Дишкант О.В. // Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку : Матеріали 20 Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 9-10 жовт. 2018 р. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2018.-С. 167-170.

Наукові статті

 1. Поняття та зміст професійно-психологічного відбору в аварійно-рятувальні підрозділи/ Дишкант О.В.// Право і безпека. Науковий журнал. – 2004. – № 3,4. С. 205 – 210.
 2. Схильність до ризику як особисті сне утворення в структурі особистості співробітників МНС / Дишкант О.В.// Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. – Харків: УЦЗУ- 2007. – № 3. 4.1. С. 144 – 151.
 3. Ризик, як складова особистості та її вплив на успішність професійної діяльності в екстремальних умовах / Дишкант О.В.// Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. – Харків: УЦЗУ – 2008. – № 4. С. 52-61.
 4. Особливості виявів схильності до ризику та тривожності у працівників Міністерства надзвичайних ситуацій різних категорій посад / Дишкант О.В.// Збірник наукових праць № 44. 4астина II / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького. – Хмельницький: НАДПСУ, 2008. 166- 170.
 5. Визначення розбіжностей особистісних якостей співробітників, які проходять службу в МНС на різних посадах / Дишкант О.В.// Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ. – 2009. № 29. С. 31 – 36.
 6. Вплив особистісних якостей працівників аварійно-рятувальних підрозділів на успішність виконання ними службових обов’язків / Дишкант О.В.// Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. – Харків: НУЦЗУ.- 2009. – № 6. С. 79 – 85.
 7. Взаємозв’язок схильності до ризику та деяких особистісних якостей рятувальників / Дишкант О.В.// Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. -Харків: НУЦЗУ.-2010. -№ 8. С. 33-41.
 8. Визначення схильності до ризику працівників аварійно-рятувальних підрозділів, як спосіб прогнозування успішності виконання ними службових обов’язків / Дишкант О.В.// Психологічна безпека особового складу силових структур та персоналу екстремальних професій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18 листопада 2009 р. – Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2009. – № 29. С. 31 – 36.
 9. Особливості самооцінки рятувальників в залежності від їх рівня схильності до ризику / Дишкант О.В.// Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка і психологія»: зб.наук.пр./ Ред.кол.: Щербан Т.Д. – Мукачево: МДУ, 2015 . – Випуск 1(1). С.143 – 147.
 10. Особливості взаємозв’язку особистісної зрілості рятувальників та їх рівня схильності до ризику / Дишкант О.В.// Випуск 743. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Чернівецький нац.. у-т, 2015.-С. 81-85.
 11. Індивідуально-психологічні особливості рятувальників з різними рівнями схильності до ризику / Дишкант О.В.// Вісник ОНУ ім.. Мечникова. Психологія.2015. – Т.20. Вип.2 (36) Ч. С. 66-74.
 12. Особливості взаємозв’язку схильності до ризику з ефективністю професійної діяльності рятувальників / Дишкант О.В.// Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. – Харків: НУЦЗУ – 2015. – № 17. С. 81-88.
 13. Особливості пізнавальних процесів рятувальників в залежності від їх рівня схильності до ризику / Дишкант О.В.// Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып. 51. – Ч.5., С. 505 – 512.
 14. Особливості повернення військовослужбовцій до мирного життя після участі в АТО / Дишкант О.В.// Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 39 (42).

Дисертація

 1. Дишкант О.В. Схильність до ризику, як професійно-особистісна особливість рятувальника: Дис… канд. психол. наук: 19.00.09 / Національний університет цивільного захисту України. – Харків 2011. (Наук, керівник – канд. психол. наук, доцент. Назаров О.О.)

Звіти про НДР

 1. А. Борисов, Т. Мукшинова, Б. Ковалишин, В. Коробкін, О. Дишкант, О. Соколенко. Формування довідково-інформаційного фонду, що включає базу даних звітів про науково- дослідні та дослідно-конструкторські роботи («База даних НД та ДКР»), Звіт про НДР/УкрНДІЦЗ – К. – 2017.