Фрицький Юрій Олегович

Кафедра конституційного права та теоретико-правових дисциплін

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Почесне звання: Заслужений юрист України

Біографія

Фрицький Юрій Олегович народився 13 жовтня 1957 року.

Освіта

У 1979 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство» (диплом із відзнакою В-1 № 533579). У 1994 році закінчив Німецьку Академію менеджменту м. Целе, Німеччина. (міжнародний сертифікат). У 1995 році закінчив Міжнародний інститут менеджменту Гернштайн (м. Відень, Австрія) (міжнародний сертифікат).

Проходив підвищення наукової кваліфікації в Інституті паньства і права Польської академії наук (м. Варшава, Польща), червень 2006 р., та на кафедрі конституційного права юридичного факультету Ягілоньського університету (м. Краків, Польща), червень 2008 р.

Відомості про захист дисертацій

Кандидат юридичних наук з 1985 року (диплом ЮР № 003181). Вчене звання доцента присвоєно в 1991 році (атестат ДЦ № 000130).

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему “Теоретичні засади державної влади в Україні”захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України за спеціальністю 12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право (диплом ДД № 007713).

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації

1.09.1989 – 31.12.1995 – старший викладач, доцент кафедри права Київського політехнічного інституту;

1.03.1999 – 5.09.2000 – доцент кафедри правознавства, професор кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Академії муніципального управління;

6.03.2000 – 31.08.2009 – завідувач кафедри конституційного права, доцент на посаді професора, заступник декана юридичного факультету Академії муніципального управління;

1.09.2009 – по теперішній час – завідувач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Веде навчальні курси

 1. Конституційне право України
 2. Конституційне судочинство в Україні
 3. Державне будівництво і самоврядування в Україні
 4. Державне право зарубіжних країн

З основних навчальних курсів з метою методичного забезпечення навчального процесу опубліковано

 1. Програма навчальної дисципліни «Конституційне право України». – К.: Університет «Україна», 2010. – 85 с.;
 2. Робоча навчальна програма дисципліни «Конституційне право України» спеціальності «Правознавство». – К.: Університет «Україна», 2010. – 108 с.;
 3. Опорні конспекти з курсу: Конституційне право України (для студентів заочної форми навчання). – К.: Університет «Україна», 2010. – 161 с.;
 4. Навчально-методичні рекомендації по виконанню магістерської роботи. Спеціальність «Правознавство». – К.: Академія муніципального управління, 2010. – 20 с.

Член редакційної колегії фахового видання «Економіка. Фінанси. Право».

Автор наукової теорії «Теоретичні засади державної влади в Україні», здійснює підготовку спеціалістів, магістрів та науковців вищої категорії у галузі Конституційного права.

Галузь наукових інтересів

 1. Теоретичні засади державної влади в Україні

Серед випускників ученого

 • Суддя Солом’янського районного суду м. Києва Соколова В.В.;
 • Начальник відділу в службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лісовський Л.С.;
 • Президент Асоціації народних депутатів України Крижанівський В.П.;
 • Помічник судді Конституційного суду України Барвіцький В.;
 • Помічник народного депутата України Фіалко С.;
 • Начальник юридичного відділу соціального захисту населення Солом’янського району м. Києва Кужель А.В.;
 • Спеціаліст відділу правової освіти Міністерства Юстиції України Решетко Д.В.;
 • Старший юрист-консульт юридичного відділу Національного банку України Мусієнко Є.В.;
 • 7 випускників працюють адвокатами;
 • 5 випускників працюють державними службовцями Київської міської державної адміністрації.

Має 117 публікацій, із них 76 наукового та 41 навчально-методичного характеру, в тому числі 33 у фахових виданнях.

Після захисту докторської дисертації опубліковано 15 праць, із них 10 наукового та 5 навчально-методичного характеру, в тому числі 10 у фахових виданнях.

Основні праці

1. Державна влада в Україні: становлення, організація, функціонування : Монографія // Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2006. – 360 с.

2. Пропорційна система виборів до Верховної Ради України – оціночний аспект // Право України, 2006. – №4. – С. 107-110. (фахове видання).

3. Зміст державної влади в Україні та її легітимність. – Вісник Запорізького юридичного інституту, 2007. – №3. – С.16-21. (фахове видання).

4. Принцип поділу влади як основа організації і функціонування державної влади в Україні // Збірник наукових праць. Актуальні проблеми політики. – Вип. №30. – Одеса. – С. 31-35. (фахове видання).

5. Система стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні // Право і суспільство, 2009. – № 2. – С. 12–17. (фахове видання).

6. Правові засади реалізації законодавчої влади парламентом України Верховною Радою України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Дн-ск., 2010. – №2. – С. 43–52. (фахове видання).

7. Деякі аспекти правового статусу Президента України // Право і суспільство, 2010. – №6. – С. 9-12. (фахове видання).

8. Актуальні питання співвідношення політики і державної влади на сучасному етапі розбудови Української держави // Збірник наукових праць кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна». – Вип. №2. – К., 2010. – С. 7-14.

9. Програма навчальної дисципліни «Конституційне право України» // Методичні матеріали. – К.: Університет Україна», 2010. – 85 с.

10. Опорні конспекти з курсу «Конституційне право України» //Конспекти лекцій. – К.: Університет «Україна», 2010. – 146 с.

Участь у 14 наукових конференціях, у тому числі:

– всеукраїнській науково-теоретичній конференції ”Організаційні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі в Україні” (м. Київ, 2007 р.);

– міжнародній науковій конференції ”Вітчизняна юридична наукова спадщина і сучасність” (м. Дніпропетровськ, 2007 р.);

– всеукраїнській науково-практичній конференції ”Удосконалення діяльності органів внутрішніх справ України з попередження та розкриття злочинів та інших правопорушень” (м. Запоріжжя, 2007р.);

– науково-теоретичній конференції ”Правові засади реформування державної влади та місцевого самоврядування в Україні” (м. Київ, 2008 р.);

– науково-практичній конференції ”Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування” (м. Київ, 2009 р.).

За результатами конференцій опубліковано 8 статей та 6 тез доповідей.

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання Співавтори
1 Возрастание роли Советов народных депутатов стаття Сборник «Общественные науки в УССР». Государство и право. – К., 1982
2 Обсуждение вопросов усовершенствования напрaвлений исследования правоведческих проблем стаття Радянське право. – 1983. – №7.
3 Деятельность городских Советов народных депутатов в области охраны окружающей среды городов тези доповідей Материалы научной конференции. «Эффективность реализации законов по охране природы». Вильнюс, 1983. – С. 60-63.
4 Президиум исполкома обласного Совета народных депутатов: организация и деятельность стаття Радянське право. – 1984. – №5.
5 Органы подлинного народовластия рецензія Рецензія на монографію Л.П. Юзькова, М.І. Корнієнко, В.Ф. Погорілко «Ради – органи справжнього народовладдя». – К.: Радянське право. – 1984. – №9. У спів- авторстві
6 Некоторые теоретические вопросы правового положения президиума исполкома областного Совета.- Проблемы совершенствования республиканского законодательства тези доповідей Материалы Республиканской научной конференции, ч. 2. – К.: ИЭ АН УССР, 1985. У спів- авторстві
7 Президиум исполнительного комитета областного Совета народных депутатов (вопросы правового положения, организации и деятельности) автореферат Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – К., 1985.
8 Два полюса демократии рецензія Рецензія на брошуру В.І. Євінтова і А.І. Щербака «Демократизм справжній і уявний». – К.: Прапор комунізму, 8 січня 1986 року. У спів- авторстві
9 Глава «Деятельность Советов народных депутатов по осуществлению Продовольственной программы СССР – важное условие решения социально-экономических вопросов» розділ монографії Руководство Советов народных депутатов экономическим и социальным развитием. – К.: Наукова думка, 1986.
10 Президиум исполкома областного Совета. Вопросы правового положения, организации и деятельности стаття Советское государство и право. – 1987. – №3. – С.30-37.
11 Вопросы совершенствования правового регулирования организации и деятельности президиумов исполкомов областных Советов народных депутатов (на материалах Украиской ССР) стаття Сборник научных трудов Иркутского университета. – Иркутск, 1987. – С. 21-30.
12 Примерные учебно-тематические планы и программы правового обучения депутатов местных Советов народных депутатов и ответственных работников исполкомов этих Советов Украинской ССР брошюра К.: Общества «Знание» Украинской ССР, 1988. У спів- авторстві
13 Всестороннее развитие социалистического самоуправления народа, укрепление правовой основы советского общества : методические рекомендации в помощь пропагандистам системы политпросвещения методичні рекомендації К., 1988. У спів- авторстві
14 Рецензия на книгу З.А. Павловича «Советы и АПК» рецензія К.: Вісник Академії наук Української РСР. – 1988. – №11. У спів- авторстві
15 Роль юридического всеобача в вузе. тези доповідей Материалы республиканской научно-методической конференции «Актуальные проблемы воспитания студенческой молодежи». – К., 1989.
16 Методические указания к изучению отдельных тем курса «Советское право» и контрольные вопросы к ним. методичні рекомендації К.: КПИ, 1990. У спів- авторстві
17 Административное право. Методические рекомендации по курсу «Советское право» методичні рекомендації К.: КПИ, 1990. – 6 а.л. У спів- авторстві
18 Методические рекомендации и решение задач по курсу «Советское право» методичні рекомендації К.: КПИ, 1990. У спів- авторстві
19 Планы семинарских занятий и контрольные вопросы по курсу «Советское право». Раздел 2. Советское государственное право; Раздел 3. Советское административное право методичні рекомендації К.: КПИ, 1991.
20 Фондовая лекция по административному праву : конспект лекций по курсу «Советское право» для студентов всех форм обучения конспект лекцій К.: КПИ, 1991. – 6 а.л. У спів- авторстві
21 Методические указания по изучению курса «Советское право» методичні рекомендації К.: КПИ, 1991. У спів- авторстві
22 Планы семинарских (практических) занятий и контрольные вопросы по курсу «Советское право» методичні рекомендації К.: КПИ, 1991. У спів- авторстві
23 Конспект лекций по курсу «Советское право» для студентов всех форм обучения конспект лекцій К.: КПИ, 1991.
24 Планування діяльності підприємств малого та середнього бізнесу. (нім. мовою) стаття Відень, 1995.
25 Правове забезпечення діяльності міжнародних громадських організацій тези доповідей Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Права і свободи людини і суспільний прогрес». 18-19 лютого 1999 р. Ужгород. – С. 35-38. У спів- авторстві
26 Конституційне право України для студентів заочного відділення юридичного факультету навчально-методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 1999
27 Конституційне право України : альбом схем і таблиць навчальний посібник К.: Академія муніципального управління, 1999 У спів- авторстві
28 Основи конституційного права для факультету менеджменту Академії муніципального управління навчально-методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 2000
29 Основи конституційного права для економічного факультету АМУ навчально-методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 2000
30 Конституційні свободи, права та обов’язки громадян для студентів заочного відділення юридичного факультету навчально-методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 2000
31 Основи конституційного права України. Спеціальність «Менеджмент». Комплексна контрольна робота ККР К.: Академія муніципального управління, 2000
32 Муніципальне право України. Спеціальності «Фінанси», «Облік і аудит», «Менеджмент». Комплексна контрольна робота. ККР К.: Академія муніципального управління, 2001
33 Державне будівництво та самоврядування в Україні. Спеціальність «Правознавство» методичний комплекс навчальної дисципліни К.: Академія муніципального управління, 2001
34 Державне будівництво та самоврядування в Україні. Спеціальність «Правознавство» ККР К.: Академія муніципального управління, 2001
35 Конституційне право України : навчально-тематичний план та завдання для курсових робіт методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 2001
36 Конституційне право України для заочного відділення юридичного факультету : навчально-тематичний план та завдання для курсових робіт методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 2002
37 Польська реформа самоврядування і громадські організації стаття Україна – Польща – стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє. Збірник наукових праць. – Ч.2. – К., 2002. – С. 12-21.
38 Повернення зміни. Польська реформа самоврядування і громадянські організації стаття К.: Віче. – 2002. – №6. – С. 34-39. (фахове видання) У спів- авторстві
39 Конституційне право України. Спеціальність «Правознавство» методичний комплекс К.: Академія муніципального управління, 2002.
40 Конституційне право України. Спеціальність «Правознавство» навчально-методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 2002.
41 Конституційне право України. Спеціальність «Правознавство» ККР К.: Академія муніципального управління, 2002.
42 Державне будівництво та самоврядування в Україні. Спеціальність «Правознавство» збірник навчально-методичних матеріалів з курсу К.: Академія муніципального управління, 2003.
43 Правове регулювання реформи територіального устрою Польщі стаття Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Застосування норм міжнародного права у внутрішньому правопорядку України». Дніпропетровськ, 2003. – С. 230-233.
44 Конституційна реформа 2003 р. : науково-практичний коментар брошура К.: Академія муніципального управління, 2003. У спів- авторстві
45 Конституційне право України. Спеціальність «Правознавство» методичний комплекс навчальної дисципліни К.: ВМУРоЛ «Україна», 2003.
46 Конституційні свободи, права та обов’язки громадян. Спеціальність «Правознавство» методичний комплекс навчальної дисципліни К.: Академія муніципального управління, 2003. У спів- авторстві
47 Реформа місцевого самоврядування Польщі стаття «Воля – Регіон», 6 липня 2003 р.
48 Рецензія на монографію О.В. Батанова Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні. – К.: Ін Юре, 2003 рецензія «Воля – Регіон», 30 січня 2004 р.
49 Актуальні питання правового регулювання реформи територіального устрою Польщі як стратегічного партнера України тези доповідей Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції: освітній вимір». – Полтава, 10-12 червня 2004 р. – С. 61-63.
50 Україна Польща: правові питання стратегічного партнерства : науково-презентаційний альманах тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція «Досвід Республіки Польща в державному будівництві». Рік республіки Польща в Україні. 23-24 вересня 2004 р., м. Київ
51 Конституційно-правова відповідальність: декларації і реальність стаття «Воля – Регіон», 3 березня 2005 р.
52 Конституційне право. Спеціальність «Правознавство» навчально-методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 2005.
53 Функції та механізм РНБО України та форми їх здійснення тези доповідей Міжнародна наукова конференція Національної Академії Управління «Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання». 7-8 грудня 2005 р. – С.210 – 214.
54 Рецензія на навчальний посібник «Муніципальне статутне право». Автори: Дуда А.В., Кампо В.М., Росіхіна В.Ю. К.: АМУ, 2005 рецензія «Воля – Регіон», 6 липня 2005 р.
55 Конституційне право України. Для студентів заочної форми навчання. Юридичний факультет. опорний конспект лекцій К.: Академія муніципального управління, 2005. У спів- авторстві
56 Рецензія на навчальний посібник «Муніципальне право України». Автори: О.В. Батанов, В.М. Кампо. К.: Знання України, 2005 рецензія «Воля – Регіон», 13 грудня 2005 р.
57 Конституційно-правова відповідальність: проблеми і пропозиції з їхнього розв’язання на рівні вищих органів державної влади і місцевого самоврядування стаття Організаційні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі в Україні. Серія «Право». – Вип. №1. – К.: Академія муніципального управління, 2005. – С. 41-49.
58 Проблемні питання становлення і функціонування органів самоорганізації населення в Україні стаття Місцеве самоврядування та органи самоорганізації населення в м. Києві: стан, проблеми, ризики розвитку // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 15-16 березня 2006 р. – К.: Академія муніципального управління. – С. 96-104.
59 Співвідношення політики і державної влади на сучасному етапі розбудови Української держави. стаття Держава і право. –Випуск №32. Збірник наукових праць «Юридичні і політичні науки». – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 127- 131. (фахове видання)
60 Конституційні свободи, права та обов’язки громадян України методичні. матеріали для студентів заочної форми навчання К.: Академія муніципального управління, 2006.
61 Державна влада в Україні: становлення організація, функціонування монографія Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2006. – 363 с.
62 Odpowiedzialnosc konstytucyjnoprawna: problemy i propozycje ich rozwiazanіa na poziomie wyzsych organow wladzy panstwowej I samorzadu lokalnego Ukrainy стаття Часопис “Casus”, Kwartalnik. Краков, Польща. – 2006. – №40. – С. 3-6. Польською мовою (фахове видання).
63 Сутність влади як філософсько-правової категорії стаття Науковий вісник Ужгородського державного університету. Право. – Ужгород. – 2006. – Вип. №5. – С. 243-249 (фахове видання)
64 Подальший розвиток організації і функціонування державної влади в період після прийняття Конституції України і до сучасного етапу проведення конституційної реформи стаття Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. – 2006. – №10. – С. 146- 154 (фахове видання)
65 Особливості статусу та функції Президента України стаття Юридична Україна. – 2006. – №10. – С.16-20 (фахове видання)
66 Сутність влади як правової категорії стаття Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. – 2006. – №1. – С. 98-101 (фахове видання)
67 Конституційно-правова відповідальність державної влади України, Президента України та народних депутатів: проблеми і пропозиції щодо їх розв’язання стаття Збірник «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України». –– Івано-Франківськ: Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. – 2006. – Вип.17. – С. 70- 76 (фахове видання)
68 Становлення конституційно –правових засад державної влади в Україні в період 1990-1991 рр. стаття Науковий журнал Південноукраїнський правовий часопис. Одеса: Юридичний інститут ХНУВС. – 2006. – №2. – С. 5-8 (фахове видання)
69 Конституційне визначення джерела державної влади в України як основа її організації і функціонування стаття Наукові праці Одеської національної юридичної академії, – 2006. – С. 123-129 (фахове видання)
70 Правові засади виконавчої влади та її системи в Україні стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. Ужгород, 2006. – С. 92- 96 (фахове видання)
71 Особливості функціонування судової влади як окремої гілки державної влади в Україні стаття Науковий збірник праць Одеської національної юридичної академії, 2006. – Вип. 29. – Одеса. – С. 271-278 (фахове видання)
72 Значення Конституційного Договору між Верховною Радою України та Президентом України «Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття Конституції України» для подальшого розвитку організації і функціонування державної влади в Основному Законі України 1996 р. стаття Часопис Київського університету права. – 2006. – №4. – С. 91-96 (фахове видання)
73 Пропорційна система виборів до Верховної Ради України: оціночний аспект стаття Право України. – 2006. – №4. – С. 104-107 (фахове видання)
74 Функції та мета здійснення державної влади України стаття Політичні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі. Серія Право. – Вип.2. – К.: Академія муніципального управління, 2006. – С. 24-33.
75 Положення про магістерську роботу методичні рекомендації К.: Видавництво Академії муніципального управління, 2006.
76 Співвідношення принципу народовладдя і державної влади в Україні стаття Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України. – 2006. – №3. – С. 30- 34 (фахове видання)
77 Закріплення організації та функціонування державної влади в Конституції України стаття Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2006. – №32. – С. 1-11 (фахове видання)
78 Проблемні питання становлення і функціонування органів самоорганізації населення в Україні стаття Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Місцеве самоврядування та самоорганізація населення в Києві: стан, проблеми та ризики розвитку». – К.: АМУ, 2006. – С. 96-104.
79 Особливості статусу Президента України, його місце і роль в організації функціонування державної влади в Україні стаття Вісник Запорізького інституту внутрішніх справ. – 2006. – №3. – С. 3-10 (фахове видання)
80 Парламент України –Верховна Рада України та його роль у реалізації законодавчої влади стаття Право України. – 2007. – №7. – С. 3-7 (фахове видання)
81 Деякі питання сутності державної влади, функціонування політичних партій та принципів добору та розстановки службовців державного апарату у працях І.О. Ільїна та К.П. Побєдоносцева стаття Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – №1. – С. 43-50 (фахове видання)
82 Порівняльно-правова характеристика організації і функціонування державної і політичної влади тези доповідей Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти». К.: Національний аграрний університет, 17-18 листопада 2006 р. – 2006. – С. 235-239.
83 Деякі проблеми визначення правового статусу Кабінету Міністрів України стаття Держава і право : Збірник наукових праць. (Юридичні і політичні науки). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2007. – №34. – С. 148-152 (фахове видання)
84 Особливості місця і ролі місцевих державних адміністрацій у системі органів виконавчої влади та їх взаємовідносини з органами місцевого самоврядування тези доповідей Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми муніципального управління», 15-16 грудня 2006 р. – К.: Академія муніципального управління, 2007. – С. 88-89.
85 Принцип поділу влади як основа організації і функціонування державної влади в Україні стаття Збірник наукових праць. Актуальні проблеми політики. – Вип. №30. – Одеса, 2007. – С. 31-35 (фахове видання)
86 Конституційні засади прав і свобод людини і громадянина України – правова основа їх захисту з боку органів державної влади стаття Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції «Права і свободи людини і громадянина». – Запорізький юридичний інститут, 2007. – ч.2. – С. 138- 140.
87 Зміст державної влади в Україні та її легітимність стаття Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Вип. 4. – Луганськ, 2007. – С. 64-74 (фахове видання)
88 Правова регламентація функцій здійснення державної влади України стаття Науковий збірник Чернівецького національного університету, 2007. – С. 17-21 (фахове видання)
89 Деякі аспекти правового статусу Президента України стаття Матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Організаційні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі в Україні». – К.: АМУ, 2007. – С. 44-49.
90 Передумови визначення статусу Президента України в період 1991- 2007 рр. стаття Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №3. – С. 92-94 (фахове видання)
91 Зміст і особливості влади в Україні та її легітимність стаття Вісник Луганського університету МВС України. – 2007. – №4. – С. 64-74 (фахове видання)
92 Деякі проблеми становлення організації та функціонування державної влади в України стаття Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2007. – №3. – С. 16-21 (фахове видання)
93 Конституційні свободи, права та обов’язки громадянина : Навчальна програма з дисципліни для студентів юридичного факультету методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 2007. У спів- авторстві
94 Методичні рекомендації по виконанню магістерських робіт методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 2007. У спів- авторстві
95 Конституційне процесуальне право України. Форма навчання – денна. ОКР «магістр» методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 2007. У спів- авторстві
96 Вплив обґрунтовано визначеної форми правління на зміст, організацію та функціонування державної влади в Україні стаття Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна наукова спадщина і сучасність». Держава і право. Збірник наукових праць. Спецвипуск. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С.1 81-184.
97 Конституційне процесуальне право України. Форма навчання – заочна. ОКР «магістр» методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 2007.
98 Навчально-методичні рекомендації по написанню магістерської роботи для заочного факультету методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 2007.
99 Робоча програма з курсу «Конституційне право України». Спеціальність «Правознавство» методичні матеріали К.: Академія муніципального управління, 2007.
100 Конституційне процесуальне право України ККР К.: Академія муніципального управління, 2007.
101 Теоретичні засади державної влади в Україні автореферат Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – 38 с.
102 Роль системи стримувань і противаг у реформуванні державної влади в Україні стаття Матеріали науково-практичної конференції «Правові засади реформування державної влади та місцевого самоврядування в Україні». – К.: Академія муніципального управління, 2009. – С. 31-36.
103 Функції державної влади та їх здійснення на сучасному етапі реформування української державності стаття Науковий вісник. Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – №1. –С. 36-45 (фахове видання)
104 Система стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні стаття Право і суспільство. – 2009. – №2. – С. 12-17 (фахове видання)
105 Особливості становлення державної влади в Україні стаття Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – №4. – С. 54-60 (фахове видання)
106 Конституційний Договір 1995 року та його значення для функціонування державної влади стаття Право і суспільство. – 2009. – №6. – С. 15-20 (фахове видання)
107 Програма навчальної дисципліни «Конституційне право України» методичні матеріали К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2010.
108 Робоча навчальна програма «Конституційне право Україна» методичні матеріали К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2010.
109 Актуальні питання конституційно-правової відповідальності органів державної влади України стаття Право і суспільство. – 2010. – №2. – С. 39-44 (фахове видання)
110 Функції та мета здійснення державної влади в Україні стаття Наук. вісник Чернівецького університету. – Випуск 427. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 26-30 (фахове видання) Георгіца А.З.
111 Громадські об’єднання в Україні збірник навчально-метод. матеріалів К.: Академія муніципального управління, 2010.
112 Навчально-методичні рекомендації по виконанню магістерської роботи метод. рекомендації К.: Академія муніципального управління, 2010.
113 Актуальні питання співвідношення політики і державної влади на сучасному етапі розбудови Української держави стаття Збірник наукових праць кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна». – Випуск №2. – К., 2010. – С. 7-14.
114 Комплексна контрольна робота з курсу «Конституційне право України». Спеціальність «Правознавство». ККР К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2010.
115 Правові засади реалізації влади парламентом України – Верховною Радою України стаття Наук. вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – №2. – С. 43-52. (фахове видання)
116 Деякі аспекти правового статусу Президента України стаття Право і суспільство. – 2010. – №4. – С. 9-12 (фахове видання)
117 Проблеми правового регулювання виконавчої влади та системи її органів в Україні стаття Наук. вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – №3. – С. 38-47 (фахове видання)
118 Основи конституційного права України навчально-методичні матеріали К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2011.
119 Комплексна контрольна робота з курсу «Державне будівництво та самоврядування в Україні» ККР К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2011.
120 Навчально-методичні матеріали по виконанню курсових робіт навчально-методичні матеріали К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2012.
121 Вимоги до розробки комплексної контрольної роботи методичні матеріали К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2012.
122 Методичні рекомендації по виконанню дипломної роботи навчально-методичний посібник К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2012.
123 Навчально-методичні матеріали по виконанню магістерської роботи навчально-методичний посібник К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2012.
124 Державне будівництво та самоврядування в Україні навчальна програма К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2012.
125 Конституційне судочинство в Україні. Спеціальність «Правознавство» програма навчального курсу К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2012.
126 Деякі аспекти реалізації законодавчої влади Верховною Радою України стаття Вісник Університету «Україна». Серія «Право». К., 2011. – №1. – С. 31-36.
127 Конституційне право України : методичний комплекс навчальної дисципліни навчальний посібник К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2011.
128 Конституційне судочинство в Україні збірник навчальних матеріалів К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2011.
129 Конституційне судочинство в Україні комплекс навчально-методичних матеріалів К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2011.
130 Опорні конспекти з курсу «Конституційне право України» Спеціальність «Правознавство» навчальний посібник К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2011.
131 Деякі питання конституційно-правової відповідальності органів державної влади та народних депутатів України стаття Матеріали міжн. наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності». – Київ-Херсон-Тернопіль, 01.11.2011.
132 Теоретичні засади реалізації законодавчої влади Верховною Радою України стаття Публічне право. – 2011. – №4. – С. 37-44 (фахове видання).
133 Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. навчальна програма К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2012.
134 Положення про розробку навчально-методичного забезпечення з дисципліни методичні матеріали К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2012.
135 Конституційне право України робоча навчальна програма К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2013.
136 Конституційне право України навчальний посібник для підготовки до іспиту Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». К., 2013 р.
137 До питання поняття системи стримувань і противаг державної влади стаття Юридичний вісник. – 2013. – №4. – Одеса (фахове видання).
138 Правознавство «Випускний курс» навчальний посібник Глава 1, Розділ 2. К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2013. – С. 42-65. 296 с.
139 Альбом схем та таблиць з курсу «Конституційне право «України» навчальний посібник К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2013.
140 Правові засади прав і свобод людини і громадянина України як основа їх захисту органами державної влади тези доповідей Матеріали 10 всеукр. наук. конференції 17-18 квітня 2013 р. «Молодь: освіта, наука, духовність». – Частина 3. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 231-233.
141 Правознавство для студентів ВНЗ «Випускний курс» навчальний посібник Глава 1, Розділ 2. К.: Університет «Україна», 2013. – 323 с. – С. 7-60.
142 Правознавство для студентів ВНЗ. «Випускний курс» Частина 2. Розділ 1. Конституційне право України. навчальний посібник К.: Університет «Україна». 2013. – 219 с. – С. 7-59.
143 Положення про організацію практики ОКР магістр методичні матеріали К.: Університет «Україна», 2013.
144 Концепція наскрізної програми практичної підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст) спец. «Правознавство» методичні матеріали К.: Університет «Україна», 2013.
145 Особливості реформи територіального устрою Польщі стаття Актуальні проблеми правознавства / Збірник наукових праць. – К.: Університет «Україна», 2013. – 136 с. – С. 128-131.
146 Правові засади організації та діяльності органів самоорганізації населення в Україні тези доповідей Матеріали 13 міжнар. наук-практ конф. 20-21 листопада 2013 р. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». – К.: Університет «Україна», 2013. – 417 с. – С. 338-341
147 Положення про розробку навчально-методичного забезпечення з дисципліни методичні матеріали К.: Університет «Україна», 2014.
148 Деякі аспекти захисту прав дітей з особливими потребами тези доповідей Матеріали 14 міжнар. наук-практ. конф. 9-10 квітня 2014 р. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». – К.: Університет «Україна», 2014.
149 Права людини в Конституції України та міжнародних документах тези доповідей Матеріали 15 міжнар. наук-практ. конф.19-20 листопада 2014 р. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 351-353.
150 Конституційне право України навчальний посібник Університет «Україна». – К., 2015
151 Деякі аспекти захисту конституційних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України тези доповідей Матеріали 16 міжнар. наук-практ. конф. 21-22 квітня 2015 р. «Актуальні проблеми навчання людей в інтегрованому освітньому середовищі». – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 414-416.
152 Вплив одеської школи муніципального права в забезпечення правового супроводження місцевого самоврядування в Україні стаття Юридичний вісник. – 2015. – №3. – С. 66-70. Одеса. (фахове видання). ISSN 1561-4999.
153 Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства монографія Науково-дослідний інститут публічного права. – Херсон, 2016. – 175 c. ISBN 978-966-930-073-7 Галунько В.В., Савюк М.Ф
154 Міське самоврядування в системі публічної влади в Україні тези доповідей Матеріали 15 міжн. наук-практ. конф. 20-21 квітня 2016 р. «Актуальні проблеми навчання людей в інтегрованому освітньому середовищі». – К.: Університет «Україна», 2016.
155 Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України та його наслідки для подальшого розвитку державної влади в Основному Законі 1996 року стаття Юридичний вісник, 2016. – Одеса. (фахове видання). ISSN 1561-4999.