Павловська (Галактіонова) Ірина Володимирівна

Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доктор філо­софії Люблінсько­го університету ім. М. Склодов­ської-Кюрі (Польща)

Досвід роботи: 13 років

Біографія

Народилася 14 лютого 1976 року.

Освіта

У 1998 році закінчила Дніпропетровський національний універ­ситет за спеціальністю “Політо­логія” (спеціаліст), у 2000 році Національний універ­ситет «Києво-Могилянська академія» – за однойменною спеціальністю (магістр).

Відомості про захист дисертацій

17.01.2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – Політична культура та ідеологія.

Підвищення кваліфікації

У 2013-2014 р.р. – Наукове ста­жування при Люблінському університеті ім. М. Склодов­ської-Кюрі (Польща), посвід­чення від 21.06.14 р.

Викладає дисципліни:

  1. Політологія
  2. Стажування
  3. Країнознавство
  4. Міжнародні відносини та світова політика
  5. Польська мова

Галузь наукових інтересів:

Політична культура українського суспільства

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання Співавтори
1. Demokracja partycypacyjna – szansa czy zagrożenie dla Ukrainy? стаття „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, Nr 2, 2015. UMCS, s. 107-124, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2015.1.2.107
2. Пряма демократія – право громадян чи загроза для держави? тези доповіді Тези доповіді Всеукраїнської конференції «Молодь: освіта, наука, духовність», 12-14 квітня 2016 р., Університет «Україна», м. Київ.
3. Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w ujęciu badaczy ukraińskich стаття Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy Pod redakcją Wojciecha Misztala, Artura Kościańskiego i Galii Chimiak. Warszawa, IfiS PANS. 2015 S. 261-280.
4. Civil society as depicted in Polish and Ukrainian researches стаття Contemporary problems of Social Changes: Polish and Ukrainian Experience, Kyiv, Institute of Psychology and Social Communications of National Pedagogics University M.P. Dragomanov and Institute of Sociology Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, 2015 pp.187-201. Wojciech Misztal
5. Fenomen Euromajdanu w ramach koncepcji społeczeństwa obywatelskiego i demokracji partycypacyjnej стаття Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe, 02 (02), 2014 pp. 18-39. Available at: http://sp-sciences.io.ua/s891013/galaktionova_iryna_2014._phenomen_of_euromaidan_

in_the_frames_of_civic_societys_conceptions_and_partycipatory

_democracy._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_

scientific_journal_02_02_pp._18-39 (accessed1September2014).

6. Fenomen Euromajdanu w kontekście procesów politycznych w społeczeństwie Ukrainy стаття Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe, № 03 (03), 2014 C. 23-44. Available at: http://sp-sciences.io.ua/s941024/galaktionova_iryna_2014._phenomen_of_euromaidan_in_the_context_

of_political_processes_in_society_of_ukraine._social_and_human

_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_03_03_pp._23-44 (accessed 1 November 2014).

7. Ukraina a Europa: znów coś tu nie gra стаття Komentarz dla Centrum Europy Wschodniej UMCS, luty 2014 http://www.centrum.umcs.pl/pl/publikacje/komentarze-analizy-raporty/polityka/162-k-nr-7-i-galaktionova-ukraina-a-europa-znow-cos-tu-nie-gra-lublin-2014
8. Практичне значення концепції «третьої хвилі» Елвіна Тоффлера в умовах сучасності стаття Політологічні записки. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного ун-ту імені В. Даля. – 2010. – № 1.
9. До питання про необхідність вивченнянавчальної дисципліни «Політологія» як обов’язкової студентами ВНЗ України стаття Освіта регіону Політологія, психологія, комунікації. – 2009. – № 4. – С.13-18.
10. Громадянська непокора як явище в сучасній політичній культурі суспільства стаття Освіта регіону Політологія, психологія, комунікації. – 2008. – № 1-2. – С. 80-85.
11. Проблема інформаційної безпеки у працях українських вчених тези доповіді Проблеми та реалії інформаційного суспільства в умовах глобалізації. Збірник наукових праць, присвячений 10-річчю Університету «Україна». – Кіровоград. – 2008. – C. 43-57.
12. Помаранчева революція – що далі? стаття Кроки до громадянського суспільства: Постмайданове громадянське суспільство України: уроки для країни та світу. Науковий альманах / Українська Всесвітня Координаційна Рада; Інститут місцевої демократії / Ред. В.П. Рубцов. — К., 2006. — 300 с. —С.146-158.
13. Україна, помаранчева революція – що далі? стаття Громадянське суспільство, відносини «громадянин-держава» – сценарії розвитку //Український альманах, Варшава, 2006. – С. 183-192.
14. Ukraiński system wartości politycznych стаття Rocznik EKPUU, Lublin UMCS 2006. – S. 171-179.
15. Фактори впливу на формування політичної культури молоді України 90-ті рр. ХХ ст. стаття Політична культура: теорія. Проблеми, перспективи. – К.: «ПАРАПАН», 2004. – 224 с. – С. 162-176.
16. Modele kultury politycznej стаття Rocznik EKPUU, Lublin UMCS 2003. – S. 124-128.
17. Фактор освіти у формуванні політичної культури громадян України стаття Rocznik EKPUU, Lublin UMCS 2003. – С. 186-189.
18. Про роль «Радянської минувщини» у формуванні політичної культури незалежної України стаття Наукові записки НаУКМА. Суспільні науки, Т. 22, ч. II. – К., 2003. – С. 208-212.
19. Фактор освіти у формуванні політичної культури громадянина демократичної держави стаття Громадянська освіта в Україні: досвід, пошуки, перспективи: Матеріали конференції. — Ніжин, 2002. — С.23–26.
20. Громадянська освіта як фактор впливу на формування політичної культури громадян України стаття Альманах НаУКМА «Магістеріум. Політичні студії», випуск 10. – К., 2002. – С. 52-56.
21. Фактори впливу на формування політичної культури молоді України 90-ті рр. ХХ ст стаття Наукові записки НаУКМА. Спеціальний випуск. – Т. 19, ч. 1. – К., 2001. – С. 180-187.
22. Порівняльний аналіз молодіжного руху в Україні, Росії та Білорусі кінця 80-90-х років ХХ-го ст стаття Наукові записки НаУКМА. Спеціальний випуск. – К., 1999. – С. 190-192.