Кочура Наталія Миколаївна

Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Університету Україна, кандидат філософських наук, культуролог, поетеса, майстриня, композитор-аматор, розробник і ведуча інноваційних міждисциплінарних гуманітарних курсів «Стряхнути порох з інтелекту», ініціатор і координатор Всеукраїнської громадської творчої акції «Пригорнувшись душею до рідного слова».

Член благодійної арт-асоціації «Золота палітра».

Відомості про захист дисертацій

Кандидат філософських наук з 2009 року. Дисертацію захистила 18 листопада 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.126.01 Науково-дослідного інституту українознавства за спеціальністю 09.00.12 – українознавство (диплом ДК №055771). Тема дисертації: «Культурно-естетична домінанта національного світогляду та її ідеологічна значущість».

Основне місце роботи: Університет «Україна».

Викладає дисципліни

  1. Україна в контексті світового розвитку
  2. Історія української культури
  3. Основи філософських знань
  4. Філософія
  5. Етика та естетика

Галузь наукових інтересів

  1. Національна свідомість та культура

Автор наукових праць, що стосуються питань осмислення національної ідеї України в умовах глобалізації, архетипів української культури, ідентичності, світогляду, духовності, культурного коду народу та ін.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання Співавтори
1 Естетичні цінності в уявленнях українського етносу : світоглядні домінанти стаття (фахове видання) Нова парадигма. — К., 2005. – № 51. — С. 60-68.
2 Прекрасне та піднесене як світоглядні координати національно-культурного поступу України стаття (фахове видання) Мультиверсум. — К., 2005. – № 52. — С. 196-205.
3 Естетична рефлексія світогляду українця : від міфу до основ національної культури стаття (фахове видання) Філософські обрії. — Київ-Полтава, 2007. – № 17. — С. 200-215.
4 Про місце і роль естетичного досвіду в гармонізації міжкультурних комунікацій стаття (фахове видання) Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. — 2006. – № 3(17). — С. 19-24.
5 Культурно-естетичний вимір гуманітарної безпеки України стаття (фахове видання) Нова парадигма. — К. — 2007. – № 65. — Ч.2. — С. 197-205.
6 Calos-ідеологія, або маніфест сучасної цивілізації, стурбованої власними пропорціями стаття (фахове видання) Схід. — Донецьк-Запоріжжя: Український культурологічний центр, 2007. – №2 (80). — С. 99-102.
7 Світоглядні орієнтири гуманітарної безпеки України стаття (фахове видання) Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2007. — С. 375-380.
8 Культурно-естетична генонема українського національного світогляду стаття (фахове видання) Українознавство. — К., 2008 . – № 4. —С. 252-257.
9 Національний світогляд в координатах домінуючих естетичних цінностей тези доповіді Наследие В. И. Даля в контексте общечеловеческих национальных ценностей : Девятые междунар. Далевские чтения : докл. и сообщ. — Луганск : ВНУ им. Владимира Даля, 2005. — С. 249-257.
10 Культурно-естетична домінанта національного світогляду як ціннісно-ідеологічна основа стратегії державотворення тези доповіді Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства : як зробити реформи успішними : III міжнар. наук. конф., 22-24 червн. 2006 г. : тези доп. — Суми : СумДу, 2006. — Т. 2. — С. 49-53.
11 Естетичний досвід як умова гармонізації міжкультурних комунікацій тези доповіді Религия и гражданское общество: через межкультурные коммуникации — к диалогу цивилизаций : V междунар. семинар, 26-28 октяб. 2005 г. : материалы докл. — Симферополь : ВМГИ «Таврия», 2006. — С. 122-126.
12 На шляху пошуку нової парадигми розвитку культури української нації тези доповіді Формування національних і загальнолюдських цінностей в українському суспільстві : Всеукр. наук. конф., 23-24 листоп. 2006 р. : Зб. статей. — Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. — С. 49-56.
13 Світоглядні характеристики титульного етносу та гуманітарна безпека України : культурно-естетичні аспекти тези доповіді Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі : історичний досвід та аналіз тенденцій : міжнар. наук. конф., 25 жовтн. 2007 р. : Зб наук. пр. — К. : ВД «Київський університет», 2007. — С. 303-308.
14 Українська національна ідея як відгук на сучасні виклики глобальної цивілізації тези доповіді Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: друга міжнар. наук. конф., 27-30 квітн. 2009 р.: Зб. матеріалів. — Суми, 2009. — Т.2. — С. 153-154.
15 Чи актуальна національна ідея в глобалізованому світі? стаття Н.М. Кочура // Трибуна. — 2009. – №7-8. — С. 24-25.
16 З думкою про велику українську національну ідею стаття (фахове видання) Віче. 2009 – №20. — Режим доступу до статті: http://www.viche.info/journal/1695/
17 Національна ідея – духовна парадигма розвитку українського суспільства в умовах глобалізації стаття (фахове видання) Українознавство. — К., 2009. – № 4. — С. 248-252.
18 Українська національна ідея в умовах глобалізації стаття (фахове видання) Освіта Регіонів. — К., 2009. – № 3. — С. 117-121.
19 Українська генонема як носій культурно-естетичного коду нації стаття (фахове видання) Освіта регіонів. — К., 2010. – № 3. — С63-70. — Режим доступу до статті: http://social-science.com.ua/article/284
20 Національна ідея як духовна формула об’єднання тези доповіді Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Соціол. 28-29 жовтня 2010 р. / Б.В. Новіков, Л.М. Димитрова, П. В. Кутуєв. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С.298-301.
21 Традиційні та новаційні підходи до формування української ідентичності стаття (фахове видання) Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН, 2010. — Випуск 37. — С.309-320.
22 Творити хліб одвіку і донині стаття Українська правда. — 2010.— [Електронний ресурс]. — Режим доступу до статті: http://www.pravda.com.ua/articles/2010/01/5/4577667/
23 Формування світоглядної культури громадян у сучасному українському суспільстві стаття (фахове видання) Освіта Регіонів, – Вип. 5. – ВДК «Україна», 2011. – С.35-42. – Режим доступу до статті: http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=us_publication&group=4&us_publication=721
24 Світоглядно-ціннісні орієнтації молоді в координатах постмодерністської парадигми культури тези доповіді Молодь у сучасному соціумі : Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції з міжнародною участю, 8 – 20 грудня 2011 р. – Львів, 2011. – С.13-17. – Режим доступу до статті: ubgd.lviv.ua/rozklad2/mater.do.
25 Світоглядні цінності молоді в координатах постмодерністського світу тези доповіді Молодь. Освіта. Наука. Духовність. Матеріали наукової конференції студентів і молодих вчених: секція №11 Суспільно-політичні та соціокультурні аспекти розвитку українського суспільства, 4-5 квітня, 2012 р. – Київ: ВДК Університету «Україна», 2012 р.
26 Ціннісні домінанти духовної культури українства стаття (фахове видання) Освіта Регіонів. – Вип. 4. – ВДК Університету «Україна». – 2013. – С. 34-48. – Режим доступу до статті: http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=us_publication&group=4&us_publication=1362
27 Традиційні цінності в естетичній культурі українства стаття Україна – Кубань: історична та культурна взаємодія. — Випуск 1. Матеріали республіканської наукової конференції. — К.: «Талком», 2014. — С. 29-43.
28 Національна ідея України в умовах глобалізуючого світу стаття Наука і суспільство. — 2014. – № 3/4. — С. 28-34.
29 Розуміння духовності в Україні тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: XIII Всеукр. наук. конф., 12-14 квітн. 2016 р.: Тези доповідей. — К.: Університет «Україна», 2016. — Ч.2. — С. 201-203.
30 Людські якості як джерело духовності особистості і суспільства тези доповіді Цінності як основа відродження цивілізованого українського суспільства: Міжнар. наук. конф., лютий 2016р. — К.: Інститут ринкових відносин, 2016.
31 Навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія української культури навчально-методичний комплекс дисципліни К.: Університет «Україна», 2015. – 33 с.
32 Методичні рекомендації до курсу лекцій з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей стаціонарної та заочної форм навчання методичні рекомендації. Опорний конспект лекцій К.: Університет «Україна», 2015. – 78 с.