Сарана Сергій Володимирович

Кафедра цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

Посада: завідувач, доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 15 років

Біографія

Народився у 1980 році.

Освіта

У 2004 році закінчив Міжнародний науково-технічний університет, спеціальність „Правознавство” (диплом КВ №25756730), у 2007 році Міжнародний науково-технічний університет, спеціальність „Правознавство”, отримавши кваліфікацію магістра права (диплом КВ №30832456).

Відомості про захист дисертацій

Кандидат юридичних наук з 2011 року. Дисертацію на тему “Систематизація податкового законодавства України” захистив у спеціалізованій вченій раді Д 27.855.02 Національного університету Державної податкової служби України, за спеціальністю – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (диплом ДК №064744).

Працює над докторською дисертацією на тему: “Податкові режими в Україні”.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації

01.09.2004 р. – 04.06.2007 р. – викладач кафедри права Полтавського інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету;

03.09.2007 р. – 31.08.2008 р. – викладач кафедри права Полтавського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом;

01.09.2008 р. – 31.08.2009 р. – старший викладач кафедри цього ж ВНЗ;

01.09.2009 р. – 28.01.2011 р. – доцент кафедри правознавства цього ж ВНЗ;

01.02.2011 р. – доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права ВНЗ Університет «Україна»;

01.09.2011 р. – 31.08.2012 р. – завідувач кафедри правознавства, доцент кафедри Полтавського інституту економіки і права ВНЗ Університет «Україна»;

03.09.2012 р. – 26.10.2012 р. – доцент кафедри правознавства Полтавської філії Міжрегіональної Академії управління персоналом;

29.10.2012 р. – по теперішній час – доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права ВНЗ Університет «Україна»

26.09.2016 р. – по теперішній час – доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін

Веде основні навчальні курси

 1. Фінансове право
 2. Банківське право
 3. Податкове право
 4. Митне право
 5. Інтелектуальна власнчість
 6. Безпека бізнесу

Галузь наукових інтересів

 1. Проблеми вдосконалення системи адміністрування податків та зборів
 2. Фінансове право
 3. Податкове право

Має понад 100 наукових публікацій, у тому числі 39 у фахових виданнях. Після захисту дисертації опубліковано 75 праць, в тому числі 3 монографії

Основні праці:

1. Сарана С.В. До питання поняття спеціального податкового режиму // Фінансове право. – 2011. – № 4. – С. 10-15 (фахове видання).

2. Сарана С.В. Спеціальний податковий режим у сфері сільського і лісового господарства та рибальства // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 860-866. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12ccvcpe.pdf(фахове видання).

3. Сарана С.В. Стосовно можливості віднесення угод про розподіл продукції до спеціальних податкових режимів // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-1/12ssvspr.pdf (фахове видання).

4. Сарана С.В. Офшор: спеціальний податковий режим з міжнародною ознакою // Право та управління. – 2012. – № 2. – С. 789-805. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_2/64sar.pdf (фахове видання).

5. Сарана С.В. Спеціальні податкові режими технологічних та наукових парків // Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 83-90 (фахове видання).

6. Сарана С.В. Фінансове право України : навч. посібник. – Полтава: Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 2008. – 567 с.

7. Сарана С.В.Авторське право та правова охорона інтелектуальної власності в Україні і її адаптація до законодавства Європейського Союзу : навч. посібник. – Полтава: Полтавський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, 2007. – 205 с.

Під час роботи на посаді доцента кафедри опубліковано 12 наукових праць у фахових виданнях та 11 науково-методичних праць.

Участь у 38 конференціях та круглих столах, у тому числі

 • International scientific-practical conference “Тhe role and importance of supervision in increasing of transparency and fight against corruption” (м. Баку, 2008 р.);
 • ІІІ Міжрегіональна науково-практична конференція «Трансформація національного законодавства через призму соціально-економічних аспектів розвитку суспільства» (м. Полтава, 2009 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення ” (м. Запоріжжя, 2010 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Національні інтереси та проблеми правової системи України ” (м. Одеса, 2011 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи ” (м. Київ, 2011 р.);
 • Науково-практичний круглий стіл “Актуальні питання застосування, оцінки ефективності податкових пільг у контексті реалізації положень Податкового кодексу України ” (м. Ірпінь, 2013 р.).

За результатами конференцій та круглих столів було опубліковано 35 тез доповідей.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Вихідні дані Співавтори
1 Спеціальні податкові режими: сучасний стан та перспективи розвитку монографія Полтава: Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 2012. – 170 с. Семенко Б.М., Семенко Т.М.
2 Процесуально-процедурні податкові режими монографія Полтава: Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 2015. – 155 с. Ліпський В.В.
3 Авторське право та правова охорона інтелектуальної власності в Україні і її адаптація до законодавства Європейського Союзу навчальний посібник Полтава: Полтавський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2007. – 205 с. Сарана С.В.
4 Фінансове право України навчальний посібник Полтава: Полтавський інститут економіки і права Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2008. – 567 с. Сарана С.В.
5 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни «Екологічне право» методичні рекомендації Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни «Екологічне право»: для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.060101 «Правознавство». – Полтава: Полтавська філія МАУП, 2007. – 45 с.
6 Оподаткування та кадастрова оцінка нерухомого майна: досвід, стан і перспективи аналітична доповідь Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014. – 44 с. Євсєєва І.О., Кармаліта М.В., Шевчук С.В.
7 Податковий закон як засіб регулювання відносин в сфері оподаткування стаття Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. – №2. – 2009. – С. 229–234. – (Серія „Юридичні науки”. Том 2.). (фахове видання).
8 До питання про місце підзаконних нормативно-правових актів про оподаткування в системі законодавства України стаття Форум права // [Електронний ресурс]. – 2008. – №3. – С.449–453. – Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08ssvszu.pdf (фахове видання).
9 Систематизація як форма удосконалення податкового законодавства України стаття Форум права // [Електронний ресурс]. – 2009. – №2. – С.379–383. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09ccvpzu.pdf (фахове видання).
10 Щодо питання про систематизацію податкового законодавства України стаття Правничий часопис. – №1/2. – 2009. – С.130–136. (фахове видання).
11 Сучасний стан правового регулювання єдиного податку та шляхи мінімізації його негативного впливу на суб’єктів малого підприємництва стаття Комплексне забезпечення безпеки підприємницької діяльності: шляхи розвитку: Матеріали ХІ науково-практичної конференції (18 квітня 2011 року). – Полтава: ПІБ МНТУ, 2011. – С. 8-13
12 Сучасний стан та напрямки удосконалення правового регулювання єдиного податку в Україні стаття Право та управління. – 2011. – № 3. – С. 230-241 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_3/pdf/11ccvpvu.pdf (фахове видання).
13 До питання поняття спеціального податкового режиму стаття Фінансове право. – 2011. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndifp.asta.edu.ua/index.php/2009-09-08-17-31-26 (фахове видання).
14 Склад спеціальних податкових режимів: законодавчий та науково-практичний аспект стаття Право та управління. – 2011. – № 2. – С. 305-315 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_2/pdf/11ccvnpa.pdf (фахове видання).
15 Фіксований податок в контексті спеціальних податкових режимів стаття Форум права. – 2011. – № 3. – С. 692-697 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11ccvcpr.pdf (фахове видання).
16 Спеціальні податкові режими в законодавстві України стаття Право та управління. – 2011. – № 3. – С. 107-115 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_3/pdf/11kpvvzu.pdf (фахове видання). Коломієць П.В.
17 Збори у вигляді цільової надбавки до тарифів на електричну й теплову енергію та природний газ як особливі складові спеціальних податкових режимів стаття Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-4/11ssvspr.pdf (фахове видання)
18 Фіксований сільськогосподарський податок як спеціальний податковий режим стаття Форум права. – 2011. – № 4.- С. 651-656. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11ccvcpe.pdf (фахове видання)
19 Сплата податку на доходи фізичних осіб педагогічними працівниками ЗОШ стаття Ефективна школа: правові основи трудової діяльності: робочі матеріали обласного науково-практичного семінару / Укладачі: Т.О. Бондар, Л.В. Литвинюк. – Полтава: ПОІППО, 2012. – С. 28-36.
20 Стосовно можливості віднесення угод про розподіл продукції до спеціальних податкових режимів стаття Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-1/12ssvspr.pdf (фахове видання)
21 Спеціальний податковий режим у сфері сільського і лісового господарства та рибальства стаття Форум права. – 2012. – № 1. – С. 860-866. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12ccvcpe.pdf (фахове видання)
22 Спеціальні податкові режими технологічних та наукових парків стаття Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 83-90 (фахове видання)
23 Офшор: спеціальний податковий режим з міжнародною ознакою стаття Право та управління. – 2012. – № 2. – С. 789-805. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_2/64sar.pdf (фахове видання)
24 Як бути з податковими пільгами стаття Роботодавець. 2013. – № 3. – С. 14-15.
25 Податкові режими як основа для удосконалення податкової системи стаття Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціальні науки та суспільне здоров’я: теоретичні підходи, емпіричні дослідження, практичні рішення». – Полтава: Інтерграфіка, 2013. – 193-196 с.
26 Податковий режим у процесі формування інформаційного суспільства стаття Інформація і право. – 2014. – № 2(11). – С. 62-67 (фахове видання)
27 Процесуально-процедурний податковий режим: сутність та ознаки стаття Фінансове право. – 2014. – № 4 – С. 28-31 (фахове видання)
28 Стосовно питання складу процесуально-процедурного податкового режиму стаття Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Юриспруденція. – 2014. – № 10-2. – Т. 1. – С. 75-77 (фахове видання)
29 Загальний процесуально-процедурний податковий режим: до питання поняття та складу стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридичні науки. 2014. – Вип. 6.1. – Т. 3. – С. 34-38 (фахове видання)
30 Щодо питання гарантій у загальному процесуально-процедурному податковому режимі стаття Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Юриспруденція. – 2014. – № 11. – Т. 1. – С. 151-153 (фахове видання)
31 Загальний процесуально-процедурний податковий режим: зміст загальних положень стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 1. – Т. 3. – С. 94-97 (фахове видання)
32 Загальний процесуально-процедурний податковий режим: до питання принципів формування стаття Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 1(ІІ) – С. 115-122 (фахове видання)
33 Режими процесуальних процедур податкової реєстрації та податкового обліку стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – 2015. – Випуск 32. – Т. 3. – С. 67-70 (фахове видання)
34 Процесуально-процедурний режим виконання податкового обов’язку та подання податкової звітності стаття Публічне право. – 2015. – № 2(18). – С. 125-133 (фахове видання) (журнал внесено до міжнародної науко метричної бази)
35 Режим процесуальних процедур податкового контролю стаття Право і суспільство. – 2015. – № 5. – Ч. 2. – С. 95-101. (фахове видання)
36 Режим процесуальних процедур інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів контролю стаття Адміністративне право і процес. – 2015. – № 2(12). – С. 127-133 (фахове видання) (журнал внесено до міжнародної науко метричної бази)
37 Способи і методи загального процесуально-процедурного режиму стаття Юридичний вісник. – 2015. – № 1. – С. 110-114 (фахове видання)
38 Особливий процесуально-процедурний податковий режим: поняття та зміст стаття Публічне право. – 2015. – № 3(19). – С. 164-169 (фахове видання) (журнал внесено до міжнародної науко метричної бази)
39 Режим процедур відповідальності за порушення податкового законодавства стаття Малий і середні бізнес (право, держава, економіка). – 2015. – № 1-2 (60-61). – С. 49-54. (фахове видання)
40 Поняття, сутність та склад спеціального процесуально-процедурного податкового режиму стаття Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 9-10. – С. 101-112 (фахове видання) (журнал внесено до міжнародної науко метричної бази)
41 До питання складу процедур особливого процесуально-процедурного податкового режиму стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – 2015. – Випуск 35. – Ч. І. – Т. 3. – С. 21-24 (фахове видання)
42 Податковий режим як різновид правового режиму стаття Право і суспільство. – 2015. – № 6-2. – Ч. 3. – С. 111-116 (фахове видання)
43 Види податкових режимів: сучасний погляд на питання стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – 2015. – Вип. 35. – Ч. ІІ. – Т.2. – С. 201-204 (фахове видання)
44 Місце податкового режиму у системі податкового права стаття Малий і середні бізнес (право, держава, економіка). – 2015. – № 3-4 (62-63). С. 127-133 (фахове видання)
45 Щодо поняття та ознак загального податкового режиму стаття Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Юриспруденція. – 2015. – № 17. – Т. 1. – С. 90-93 (фахове видання)
46 Загальний податковий режим: співвідношення з іншими податковими режимами стаття Право і суспільство. – 2016. – № 1. – Ч. 2. – С. 105-111 (фахове видання)
47 Загальний податковий режим: до питання складу та різновидів стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 6. – Т. 2. – С. 120-124 (фахове видання)
48 Узагальнення правового регулювання податкових правовідносин на основі податкових режимів стаття Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 4(ІІ). – С. 100-109 (фахове видання)
49 До питання удосконалення правового регулювання податкових режимів стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – 2015. – Вип. 36 . – Т. 2 – С. 62-65 (фахове видання)
50 Перспективна структура Податкового кодексу України з огляду на податкові режими стаття Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Юриспруденція. – 2016. – № 18. – Т. 1. – С. 63-66. (фахове видання)
51 Щодо питання процедур погашення податкового боргу стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридичні науки. – 2016. – Вип. 1. – Т. 3. – С 69-72. (фахове видання)
52 Процедуры международного сотрудничества в сфере погашения налогового долга за законодательством Украины стаття Legea si Viata. – 2016. – № 5 (293). – Р. 67-71 (іноземне фахове видання) Семенко Б.М.
53 Правові аспекти розвитку малого бізнесу в Україні тези Економіка України: стратегія, відродження і трансформаційні перетворення: Матеріали науково-практичної конференції. – Полтава, 26-27 квітня 2005 р. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2005. – С. 26-28.
54 Проблеми соціальних гарантій у сфері матеріальної відповідальності працівників і роботодавців згідно законодавства України тези Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття: Матеріали VI науково-практичної конференції. – Полтава, 15-16 березня 2006 р. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2006. – С. 31-34
55 Проблеми правового забезпечення використання земель сільськогосподарського призначення тези Екологічно-правові та соціальні аспекти охорони навколишнього середовища: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. – Полтава, 23-24 травня 2007 року. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2007 – С. 168-170.
56 Проблеми правової охорони авторського права тези Безпека і бізнес 2006. Матеріали науково-технічної конференції (Полтава, 21-22 листопада 2006 року). – Полтава: Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного Університету (м. Київ), 2006. – C. 11-13.
57 Проблемні питання адаптації правової охорони винаходів до вимог законодавства Європейського Союзу тези Розвиток соціально-економічної інфраструктури України в умовах євроінтеграції: матеріаи науково-практичної конференції. – Полтава, 19-20 березня 2008 р. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2008. – С. 47-49.
58 Правова охорона «ноу-хау» тези Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку України: Матеріали VII міжрегіональної науково-практичної конференції. Полтава, 14-15 березня 2007 р. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2007. – С. 50-52.
59 Проблеми адаптації авторського права і суміжних прав до права Європейського Союзу тези Сучасні проблеми правової, політичної, економічної ситуації в Україні та шляхи їх вирішення, Полтава, 3 грудян 2007 року. – Полтава: Полтавський інститут МАУП, 2007. – С. 65-67
60 Правові проблеми оподаткування інтелектуальної власності в Україні тези Сучасні проблеми правової, політичної, економічної ситуації в Україні та шляхи їх вирішення, Полтава, 11 грудян 2008 року. – Полтава: Полтавський інститут МАУП, 2008
61 Щодо місця банківського права у системі права України тези Трансформація національного законодавства через призму соціально-економічних аспектів розвитку суспільства: Матеріали ІІ-ї міжрегіональної науково-практичної конференції, Полтава, 23. квітня 2008 р. – Полтава Полтавська філія МНТУ, 2008. – С. 94-96.
62 Податковий закон: поняття та особливості змісту тези Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: ПП „Укртехпрінт”, 2007. – С.274–276.
63 Місце міжнародних угод в системі податкового законодавства тези Проблеми державно-правового розвитку в умовах європейської інтеграції і глобалізації: матеріали міжнар. наук. семінару (м.Харків, 16 трав. 2008 р.) / редкол.: Ю.П.Битяк, І.В.Яковюк, Г.В.Чапала. – Х.: Право, 2008. – С.164–166.
64 Содержание и признаки налогового закона тези Тhe role and importance of supervision in increasing of transparency and fight against corruption (international scientific-practical conference). Baku, September 18–19, 2008. – С.348–350.
65 Місце підзаконних нормативно-правових актів в системі податкового законодавства тези Трансформація національного законодавства через призму соціально-економічних аспектів розвитку суспільства: матеріали ІІІ-ї міжрегіональної науково-практичної конференції (м.Полтава, 16 квітня 2009 року). – Полтава: Полтавська філія МАУП, 2009. – С.104–106.
66 Щодо питання структури податкового кодексу тези Сучасні проблеми правової, політичної, економічної ситуації в Україні та шляхи їх вирішення: матеріали ІV-Ї міжрегіональної науково-практичної конференції (м.Полтава, 10 грудня 2009 року). – Полтава: Полтавська філія МАУП, 2009. – С.64–66.
67 Податковий кодекс України: специфічні риси кодифікованого акту тези Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя 27–28 травня 2010 року: у 3-х частинах). – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація „Істина”, 2010. – Ч.2. – С.98–99.
68 Щодо питання юридичної конструкції податку тези Наслідки економічної кризи та шляхи модернізації українського суспільства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: ПЕЕМ «Світоч», 2011. – С. 93-98.
69 Напрямки реформування єдиного податку в Україні тези Національні інтереси та проблеми правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 березня 2011 року). – у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч. 2. – С. 60-63.
70 Єдиний податок: подальші перспективи існування в Україні тези Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція: «Економічні, правові та соціально-гуманітарні процеси в Україні: теорія, методологія і практика. – Полтава: ПІЕП, 2011. – С. 34-36.
71 Законодавча регламентація структури спеціальних податкових режимів та пропозиції по її вдосконаленню тези Актуальні питання сучасної юридичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної-конференції, м. Харків, 11-12 червня 2011 року. – у 2-х томах. – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т.1. – С. 94-95.
72 Ознаки спеціального податкового режиму: законодавчий та науково-практичний аспекти тези Пошук концептуальних засад розбудови правової системи України: Всеукраїнська конференція, м. Львів, 10-11 червня 2011 року. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – С. 66-67.
73 Окремі зауваження стосовно складу спеціальних податкових режимів в Україні тези Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2011: Материалы Международной научно-практической интернет-конференции (21-30 июня 2011 года) // Scientific World [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/legal-and-political-science/financial-law/3724-saran-ne
74 Визначення спеціального податкового режиму: законодавчий аспект тези Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної-конференції, м. Київ, 30-31 травня 2011 року. – Київ: ГО «Центр правових наукових досліджень», 2011. – Т.1. – С. 54-56.
75 Збори у вигляді цільової надбавки до тарифів на електричну й теплову енергію та природний газ у складі спеціальних податкових режимів тези Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28 грудня 2011 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. – Ч.2. – 41-43 с.
76 Місце режиму оподаткування угод про розподіл продукції у податковій системі України тези Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2012 року: в 2 ч. – Ірпінь: Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України, 2012. – Ч.1. – С. 316-317
77 Офшор – особливий вид спеціальних податкових режимів тези Економічні правові та соціально-гуманітарні процеси в Україні: теорія, методологія і практика: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Полтава: Інтерграфіка, 2012. – 163-166 с.
78 Податковий режим у законодавстві України: перспективи вдосконалення тези Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку України: Збірник тез доповідей учасників круглого столу, 17 травня 2012 року. – Ірпінь: Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України, Науково-дослідний інституту фінансового права, 2012. – С. 115-118.
79 Податкові режими як основа для інвентаризації податкових пільг тези Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – С. 112-115.
80 Правовий режим екологічного оподаткування тези Екологічне оподаткування: Збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – С. 90-92.
81 Реформування екологічного оподаткування в контексті податкових режимів тези Екологічне оподаткування: Збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – С. 176-179.
82 Поведінка господарюючих суб’єктів та вплив на неї податкових преференцій тези Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – С. 111-115.
83 Інформаційне суспільство та податковий режим тези Актуальні проблеми правознавства: збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 21-22.
84 Податково-процедурні режими у податковому праві Украни тези Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: зб.матер. науково-комунікативних заходів / Держ. фіск. служба Україн, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з проблем оподаткування, 2014. – С. 239-241.
85 Співвідношення податкової реєстрації та податкового обліку тези Збірник матеріалів Міжнародної науково-практична конференція з міжнародною участю: Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій. – Полтава: Полтавський інституту економіки і права (м. Полтава, 16-17 квітня 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – Т.1. – С. 588-591.
86 Особливості податкового режиму тези Фінансове право у XXI сторіччі: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11 грудня 2015 року. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – С. 119-122.
87 Концепція податкових режимів у податковій політиці держави тези Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 22 грудня 2015 року. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. – С. 157-160.
88 Удосконалення правового регулювання податкових режимів тези Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХIIІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12–14 квітня 2016 р. у ІІ част. — Ч. ІІ. — К. : Університет «Україна», 2016. – С. 128-130.
89 Структура Податкового кодексу України в світлі податкових режимів тези Збірник матеріалів Міжнародної науково-практична конференції: Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій. – Полтава: Полтавський інституту економіки і права (м. Полтава, 21-22 квітня 2016 р.). – К.: Університет «Україна», 2016.
90 Погашення та стягнення податкового боргу: до питання співвідношення понять тези Збірник матеріалів Регіональної науково-практична конференції: Відносини власності в економіці України: право та соціальні аспекти. – Полтава: Полтавський інституту економіки і права (м. Полтава, 12 травня 2016 р.). – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 80-84.