Семенюта (Савич) Інна Олександрівна

Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 11 років, в Університеті “Україна” – з 2007 року

Біографія

Народилася 16 січня 1985 року в місті Ірпені Київської області.

Відомості про вищу освіту

У 2007 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Політологія» та здобула кваліфікацію магістра політології; викладача політології.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2018 році брала участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій» в Інституті інноваційної освіти м. Києва.

Основні етапи діяльності

У 2007 році працювала в Інституті інноваційних технологій та змісту освіти МОН України на посаді провідного спеціаліста відділу інформаційних технологій відділення навчальної, методичної та наукової літератури.

З вересня 2007 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посадах асистента кафедри глобалістики, політології та міжнародних комунікацій; фахівця кафедри глобалістики, політології та паблік рилейшнз; старшого викладача кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій; старшого викладача кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін.

Сертифіковані електронні навчальні курси

Сертифікат № 3/15 визнання відповідності вимогам курсу «Кращий електронний курс 2014/2015 н.р.» навчального курсу «Соціологія».

 Викладає дисципліни:

  1. Соціологія
  2. Інформаційні війни
  3. Міжнародна інформаційна безпека
  4. Загальна теорія політики

Галузь наукових інтересів:

Юридична соціологія

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання
1 Розвиток ідеї толерантності в історії української політичної думки стаття Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР-УАН, 2010. – Випуск 41. – С. 510-516. (фахове видання)
2 Историко-теоретические корни политической толерантности в Западной Европе тези доповіді Дискриминация, терроризм и другие виды нетерпимости (Современный мир: единство и разнообразие): Учебно-методическое пособие / Под ред. С. А. Гончарова, В. Ю. Сморгуновой. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. – С. 266-269.
3 Политико-правовая основа толерантных отношений в истории западных государств IV-XVIII вв. тези доповіді Толерантность в современном обществе: опыт междисциплинарных исследований: сборник научных статей / под научн. ред. М. В. Новикова, Н. В. Нижегородцевой. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. – С. 76-77.
4 Историко-теоретическое становление идеи толерантности и бесконфликтных отношений в Киевской Руси тези доповіді Современная Россия и мир: альтернативы развития (Разрешение межгосударственных конфликтов: актуальный опыт истории и современность) : сборник научных статей / под ред. Ю. Г. Чернышова. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2011. – С. 70-73.
5 Політико-правове підґрунтя ідеї толерантності в історії західних держав ІV – XVIII ст. стаття Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – К.:Університет «Україна». — 2012. – №4 – С.40-44. (фахове видання)
6 Закріплення принципу толерантності в нормативно-правових актах України часів незалежності тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей. — Ч. І. — К.: Університет «Україна», 2013. – С. 384-386.
7 Ідея толерантності в контексті міжнародної політико-правової бази тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2014 р. у ІІІ част., ч. ІІІ. — К. : Університет «Україна», 2014. – С365-367.
8 Феномен толерантності як чинник взаємодії у добу глобалізації стаття Соціально-гуманітарні науки. Польсько-український науковий журнал, 02 (02) 2014. — C. 134-143. Режим доступу: http://sp-sciences.io.ua/s892709/savych_inna_2014._phenomenon_of_tolerance_as_

a_factor_interaction_in_the_age_of_globalization._social_

and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_02_pp._134-143(Польща).

9 Проблема толерантності в контексті порушення територіальної цілісності України тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2015 р. у ІІІ част., ч. ІІІ. — К. : Університет «Україна», 2015.