Слюсар Костянтин Сергійович

Кафедра конституційного права та теоретико-правових дисциплін

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 18 років

Біографія

Народився у 1980 році у Вінницькій області.

Освіта

У 1997 році закінчив із відзнакою середню загальноосвітню школу і в тому ж році вступив до Національної академії внутрішніх справ України.

У 2002 році закінчив із відзнакою магістратуру за спеціальністю «Правознавство» Київського національного університету внутрішніх справ України.

З 2003 по 2006 роки навчався в ад’юнктурі Київського національного університету внутрішніх справ України.

Відомості про захист дисертацій

У 2012 році захистив дисертаційне дослідження на тему «Наукова концепція поколінь прав людини та механізм їх реалізації в сучасній Україні» зі спеціальності 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; Історія політичних і правових учень та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Починаючи з 2001 року і по 2015 рік працював на різних посадах у правоохоронних органах.

З 2016 року і по теперішній час – доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Викладає дисципліни

  1. Теорія держави і права

Галузь наукових інтересів:

Еволюція соціальної держави

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Вихідні дані
1 Права людини та їх захист національними та регіональними механізмами стаття Науковий пошук, розв’язання актуальних проблем юридичної науки – сутність життя вченого і педагога : Збірник наукових праць НАВСУ. – К., 2004. – С. 146-154.
2 Правове регулювання діяльності міліції щодо захисту прав та свобод людини і громадянина стаття Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : Науково-практичний збірник. – № 43. – К., 2005. – С. 17-20. (фахове видання)
3 Механізм захисту прав людини стаття Науковий вісник НАВСУ : науково-теоретичний журнал. – № 5. – 2005. – К. – С. 192-199 (фахове видання)
4 Генеза концепції прав людини стаття Науковий вісник НАВСУ : науково-теоретичний журнал. – № 6. – 2005. – К. – С. 90-101. (фахове видання)
5 Методи гарантування і захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина стаття Юридичний журнал – Право України. – К., 2006. – C. 35-39. (фахове видавництво).
6 Права людини, Європейська стардартизація: реалії та перспективи українського законодавства у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина стаття Право і суспільство. Науковий журнал. – К., 2006. (фахове видання).
7 Універсалізація як основа розвитку нових поколінь прав людини стаття Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – 11 (№11-12). – С. 277-279.
8 Зародження ідеї про права людини у стародавні часи стаття Науковий вісник. Серія юридична. – Л., 2010. – С. 113-121. (фахова).
9 Актуальні проблеми підготовки керівних кадрів МВС України у світлі освітянської реформи тези доповіді Збірник наукових праць НАВСУ. – К., 2004. – С. 146-154.
10 Конституційні права і свободи людини і громадянина у світлі концепції поколінь прав людини тези доповіді Україна 2005: поступальна хода до верховенства права. Збірник матеріалів науково-теоретичної конференції, присвяченої п’ятій річниці ННІУ НАВСУ. – К., 2005. – С. 10-14.
11 Європейські стандарти в галузі прав людини: теорія та практика функціонування Європейської конвенції про захист основних прав і свобод людини і громадянина тези доповіді Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво : міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право. – Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців. – Луцьк, 2005. – С.102-105. (фахове видання)
12 Правове забезпечення взаємодії оперативних підрозділів та слідчих апаратів у розкритті та розслідуванні злочинів тези доповіді Збірник наукових праць НАВСУ. – К., 2005. – С. 74-76.
13 Проблеми підвищення ефективності державного управління у правоохоронній діяльності тези доповіді Збірник наукових праць НАВСУ. – К., 2006. – С. 34-36.
14 Права людини: новації в розумінні і юридичній фіксації тези доповіді Проблеми підвищення ефективності державного управління в правоохоронній діяльності : збірник матеріалів науково-теоретичної конференції, присвяченої створенню Академії управління МВС. – К., 2006. – С. 10-12.
15 Актуальні проблеми управління у сучасний період розвитку державності України тези доповіді Збірник наукових праць НАВСУ. – К., 2007. – С. 78-81.
16 Проблеми протидії злочинності у сфері громадської безпеки тези доповіді Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 63-65.
17 Проблеми забезпечення прав людини в Україні у світлі Загальної декларації прав людини тези доповіді Збірник наукових праць НАВСУ. – К., 2008. – С. 41-44.
18 Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави тези доповіді Збірник наукових праць НАВСУ. – К., 2008. – С. 67-69.
19 Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави тези доповіді Збірник наукових праць. – Одеса, 2009. – С. 57-59.
20 Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні тези доповіді Збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2009. – С. 34-36.
21 Основні напрями діяльності міліції по забезпеченню реалізації поколінь прав людини тези доповіді Проблеми протидії злочинності у сфері громадської безпеки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 26-27.
22 Критерії оцінки діяльності міліції щодо захисту прав людини різних поколінь у контексті адміністративної реформи в Україні тези доповіді Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні. – Частина ІІ. – Всеукраїнська науково-практична конференція. – Запоріжжя, 2009. – С. 112-114.
23 Основні напрями діяльності міліції по забезпеченню захисту прав людини різних поколінь тези доповіді Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2009. – С. 66-67.
24 Основні форми діяльності міліції по забезпеченню поколінь прав людини в Україні тези доповіді Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : Матеріали науково-практичної конференції. – К., 2010. – С. 30-31.
25 Екосоціогуманізм – новий вектор розвитку прав людини тези доповіді Наукові праці. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 9. – Том 1. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 169-170.
26 Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки тези доповіді Збірник наукових праць НАВСУ. – К., 2010. – С. 67-69.
27 Заходи підсилення охорони прав та свобод особи у правозастосовній діяльності міліції тези доповіді Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2010. – С. 59.
28 Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави тези доповіді Збірник наукових праць. – Одеса, 2010. – С. 37-39.
29 Філософські, методологічні і психологічні проблеми права тези доповіді Збірник наукових праць НАВСУ. – К., 2010. – С. 44-47.
30 Основні напрями підвищення рівня забезпечення прав і законних інтересів особи на стадії досудового слідства тези доповіді Збірник наукових праць. – Х., 2010. – С. 77-79.
31 Актуальні проблеми правоохоронної діяльності тези доповіді Збірник наукових праць НАВСУ. – К., 2010. – С. 63-65.
32 Методологічні підходи дослідження поколінь прав людини тези доповіді Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки : матеріали науково-практичної конференції. – К., 2010. – С.16-18.
33 Етапи становлення прав людини за часів стародавнього світу тези доповіді Збірник наукових праць. – Х., 2010. – С. 77-79.
34 Поняття механізму забезпечення поколінь прав людини тези доповіді Міжнародна науково-практична конференція “Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. – Том1. – Х., 2011. – С. 44-46.
35 Актуальність виявлення злочинів, пов’язаних із незаконною трансплантацією органів та тканин людини. тези доповіді Міжнародна науково-практична конференція «Еволюція теоретичних уявлень людства про державу і право». – К.: Університет «Україна», 2016.