Науково-дослідна робота

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Правове регулювання суспільних відносин в Україні: історико-теоретичний та конституційний аспекти. Шифр та назва галузі знань: 08 «Право». Інститут права та суспільних відносин Керівник:

д.ю.н., професор Фрицький Ю.О.

Виконавці:

к.ю.н. Сердюк Є.В.; к.ю.н. Орловська І.Г.;

к.ю.н. Слюсар К.С.

Реєстрація лютий 2018 р.

Термін роботи над темою:

лютий 2018 р. –лютий 2023 р.

Планується впровадження у комплекси дисциплін: «Теорія держави і права»; «Конституційне право»; «Конституційне судочинство». Планується опублікувати 10 фахових статей, 20 тез доповідей, провести підготовку та захист не менше 5 дисертаційних робіт, підготувати анонсований звіт за результатами виконання теми.
2 Перспективи розвитку та реалізації сучасних міжнародних відносин та міжнародного права.

Шифр та назва галузі знань: 08 «Право».

Інститут права і суспільних відносин Керівник:

д.ю.н., професор, Фрицький О.Ф.

Виконавці:

к.е.н,, доцент Афанасьєв Б.А.,

к.п.н. Галанктіонова І.В., к.ф.н., доцент Кочура Н.М.

Реєстрація

лютий 2018р.

Термін роботи над темою: лютий 2018 р. – лютий 2023 р.

Планується впровадження у комплекси дисциплін: «Міжнародна інформація»;

«Міжнародне право»; «Міжнародне право та право ЄС»; «Міжнародне приватне право»; «Міжнародні відносини та світова політика»; «Теорія міжнародних відносин».

Планується опублікувати 10 фахових статей, 20 тез доповідей, провести підготовку та захист не менше 2 дисертаційних робіт, підготувати анонсований звіт за результатами виконання теми.
3 Праве регулювання суспільних відносин на основі правових режимів: адміністративний, фінансовий та правоохоронний аспекти.

Шифр та назва галузі знань: 08 «Право».

Інститут права та суспільних відносин Керівник:

д.ю.н., к.ю.н., доцент Сарана С.В.

Виконавці:

к.ю.н., доцент Лебеденко В.І.; к.ю.н., доцент Ізуїта П.О.;

к.ю.н. Федоренко Т.В.; к.ю.н., доцент Дадерко Л.Ф.;

к.ю.н. Сердюк В.П.

Реєстрація

лютий 2018 р.

Термін роботи над темою: лютий 2018 р. – лютий 2023 р.

Планується впровадження у комплекси дисциплін: «Адміністративне право»; «Адміністративний процес»; «Актуальні проблеми адміністративного права»; «Фінансове право»; «Податкове та митне право». Планується опублікувати 20 фахових статей, 30 тез доповідей, провести підготовку та захист не менше 5 дисертаційних робіт, підготувати анонсований звіт за результатами виконання теми.

Розвиток науки є одним із основних джерел отримання ґрунтовних знань, впровадження інновацій, визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їхнього духовного та інтелектуального розвитку, що відповідає головним завданням вищого навчального закладу, визначеним Законом України «Про вищу освіту». Розуміння значущості зазначених процесів зумовлює необхідність розвитку наукової діяльності в Інституті права та суспільних відносин.

Відповідно до цього, у звітному періоді наукова діяльність Інституту складалась із:

 • продовження розвитку наукової інфраструктури закладу, її приведення у відповідність до вимог сьогодення;
 • проведення колективних та індивідуальних досліджень за основними напрямами діяльності закладу;
 • опублікування отриманих результатів наукової роботи у наукових виданнях (монографіях, збірниках наукових праць, фахових журналах, матеріалах конференцій, “круглих столів” тощо) та звітах про науково-дослідну роботу;
 • впровадження результатів наукової роботи у практику навчальної та наукової діяльності;
 • посилення наукового потенціалу Інституту шляхом: запрошення до роботи в ньому відомих науковців; підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру; створення умов для роботи над кандидатськими та докторськими дисертаціями; відкриття спеціалізованих рад по захисту кандидатських дисертацій; підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
 • організації проведення та активної участі у роботі наукових і науково-практичних комунікативних заходів (форумів, симпозіумів, конференцій, “круглих столів” тощо);
 • розвитку різних форм наукового співробітництва;
 • посилення потенціалу міжнародної діяльності;
 • ініціювання та керівництва студентською науковою роботою (студентські конференції та “круглі столи”, збірники студентських праць, участь студентів у наукових комунікативних заходах, у конкурсах та олімпіадах, визначення тематики та керівництво магістерськими роботами тощо);
 • відповідного видавничого, бібліотечного, інформаційно-технологічного та комп’ютерного забезпечення.

Більшість із отриманих наукових результатів пройшли апробацію та були впроваджені у навчальному процесі або науковій роботі Інституту та інших ВНЗ. Позитивною тенденцією є збільшення у порівнянні з попереднім роком загальної кількості впроваджень. Продовжується робота з формування завершених технологічних ланцюгів підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (магістратура – аспірантура).

Інститут права та суспільних відносин у звітному періоді організовував та взяв участь у 6 комунікативних заходах, у тому числі міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому середовищі», університетській конференції «Актуальні проблеми сучасного державотворення», студентській конференції «Правова допомога в системі роботи юридичної клініки», 3 науково-практичних семінарах.

Успішно розвиваються наукові зв’язки Інституту з органами влади та самоуправління всіх рівнів, науковими та освітніми закладами.

На достатньо високий рівень поставлена студентська наукова робота, яка узгоджується із загальноуніверситетськими та кафедральними науковими дослідженнями, орієнтується на відповідний вітчизняний та зарубіжний досвід, європейську інтеграційну стратегію України. Найбільш поширеними формами наукової роботи студентів є:

 • індивідуальна робота на кафедрах Інституту,
 • участь у наукових гуртках,
 • дискусійних клубах,
 • круглих столах,
 • семінарах,
 • наукові публікації,
 • участь в олімпіадах,
 • конкурсах наукових робіт,
 • конференціях
 • тощо.

В Інституті права та суспільних відносин діють 3 наукових гуртки, до яких залучено більше 20 студентів, юридична клініка, в роботі якої беруть участь понад 30 студентів. Результати наукової роботи були оприлюднені на студентських наукових конференціях.

На кафедрах також ведеться робота, що знаходить відображення у плануванні та проведенні функціональної практики, виборі тематики дипломних і магістерських робіт, зборі студентами необхідної інформації під консультуванням викладачів, роботі з джерелами інформації, її осмисленні та аналітичній обробці, написанні наукових робіт за повноправною структурою.