Бригинець Олександр Олексійович

Кафедра галузевого права та загальноправових дисциплін

Прізвище, ім’я, по батькові Бригінець Олександр Олексійович
Дата народження 15.04.1986 р.
Посада, науковий ступінь, вчене звання Професор кафедри, д.ю.н., професор
Телефон, email 066-220-51-34, BriginetsO@meta.ua
Профіль в GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com.ua/citations?user=2D74sbYAAAAJ&hl=uk
Профіль в ORCID https://orcid.org/0000-0003-4058-7566
Профіль в SCOPUS
Профіль в Web of Science
Основна сфера наукових інтересів Фінансова безпека держави, фінансове право, банківське право, митне право, адміністративне право, теорія держави і права
Навчальні дисципліни «Фінансове право», «Банківське право», «Міжнародне фінансове право»
Наукові публікації за останні 5 років

Статті

1. Бригінець О.О., Марценюк А.І. Адаптація національного законодавства до норм Європейського Союзу: митна справа. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 46. Т.1. С. 121-123.

2. Бригінець О. О.

Предмет безпосереднього замаху та особа злочинця в структурі криміналістичної характеристики методики розслідування злочинних дій з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. № 12. 2017. С. 93-100.

3. Бригінець О. О. Особливості початку кримінального провадження про злочинні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. Економіка. Фінанси. Право. № 10/1. 2017. С.20-24.

4. Бригінець О. О. Сутність комерційної або банківської таємниці як обʼєкта злочинних посягань. Економіка та право. 2017.Том 48. С.69-73.

5. Бригінець О.О., Касьяненко Л.М.

Проблеми фінансової безпеки держави на сучасному етапі. Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України. 2018. С. 240-248.

6. Бригінець О.О., Білоус В.Т.

Правові питання розв’язання проблем фінансової безпеки України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2018. № 923. С. 89-95.

7. Бригінець О.О. Динамічний підхід до дослідження проблем безпеки держави. Науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля» (Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право»). 2019. № 10 (1). С. 6-11.

8. Бригінець О.О. Важливість фінансової безпеки громадянина при дослідженні фінансової безпеки держави. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 7. С. 6-9.

9. Oleksandr O. Bryhinets, Ivo Svoboda, Oksana R. Shevchuk, Yevgen V. Kotukh, Valentyna Yu. Radich. Public value management and new public governance as modern approaches to the development of public administration. Revista San Gregorio. SPECIAL EDITION-2020.Núm. 42 (2020). URL: http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1568/20-OLAKSANDR. Р. 205-213.

DOI: http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i42.

Видання, включене до наукометричної бази Web of Science

10. Bryhinets, O.; Shapoval, R.; Bakhaieva, A.; Pchelin, V.; Fomenko, A. 2021. Problems of intellectual property in the national security system of the country, Entrepreneurship and Sustainability Issues 8(3): 471-486. URL: https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(30)

DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(30).

Видання, включене до наукометричної бази
Web of Science
11.
Viktor Ladychenko, Olena Uliutina, Liliia Pankova, Olena Gulac, Oleksandr Bryhinets. Features of Regulatory Regulation of State Financing of Maintenance of Jury Trial in Ukraine. Estudios de Economía Aplicada. Vol. 39 No. 9 (2021): Special Issue: Development of a Market Economy in the context of the Global Financial Crisis.

DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i9.5781.

Видання, включене до наукометричної бази
Scopus

12. Бригінець О.О. Актуальні питання правового забезпечення податкової безпеки України. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 2. С. 13-15. (Index Copernicus)

13. Бригінець О.О. Правове регулювання фінансової безпеки держави з урахуванням зарубіжного досвіду. Сучасні напрями та методи удосконалення механізму публічних і приватних правових відносин у світі. Кафедральні наукові праці. Вибране. За ред. О.Ю. Бусол. Київ : ТОВ «Видавництво Ліра-К», 2021. 170 с. С. 49-59.

14. Bryhinets O., Нalus O., Ryzhuk I. Prospects of legal regulation of contractual relations in the sphere of lobbying management as a counteraction to corruption at the municipal level. Amazonia Investiga. 2021. Vol 10. № 44. Р. 38-47. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1709/1858.

DOI:
https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.4.

Видання, включене до наукометричної бази Web of Science 15. Рижук І.В., Бригінець О.О., Галус О.О. Антикорупційна політика у сфері публічного управління соціальною галуззю в умовах децентралізації. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2021. № 1 (21). С. 47-54.

16. Галус О.О., Рижук І.В., Бригінець О.О. Впровадження принципу гендерної рівності в бюджетному процесі та при формуванні органів публічної влади в межах антикорупційної політики. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Дідоренка. 2021. № 3. С. 141-153.

17. Бригінець О.О., Галус О.О., Рижук І.В. Мінімізація корупційних ризиків у процесі забезпечення конституційного права на житло за допомогою державних та місцевих бюджетних програм (вітчизняний та закордонний досвід). Економіка. Фінанси. Право. 2021. №6/2. С. 10-13. (Index Copernicus)

18. Галус О.О., Бригінець О.О., Рижук І.В. Врегулювання конфлікту інтересів у процесі пільгового забезпечення житлом за рахунок бюджетних коштів як гарантія конституційного права на достатній життєвий рівень.
Економіка. Фінанси. Право.
2021. №6/3. С. 13-16. (Index Copernicus)

19. Рижук І.В., Галус О.О., Бригінець О.О. Місце органів місцевого самоврядування у системі публічного управління туристичною діяльністю в умовах фінансової децентралізації. Економіка. Фінанси. Право. 2021. №7/1. С. 5-8. (Index Copernicus)

20. Костяшкін І.О., Бригінець О.О. Принцип рівності суб’єктів права власності на землю: проблеми правового забезпечення. Науковий вісник ужгородського національного університету. 2021. № 65. С. 194-199.
(Index Copernicus)

21. Бригінець О.О. До питання права спільної власності на землю в Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2021. №7. С. 5-8. (Index Copernicus)

22. Бригінець О.О. Участь держави Україна у забезпеченні договору як підстави переходу права власності на земельну ділянку. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 8. С. 5-8. (Index Copernicus)

23. Бригінець О.О. Особливості захисту авторського права в умовах розбудови інформаційного суспільства. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 8/1. С. 24-26. (Index Copernicus)

24. Бригінець О.О., Невзоров І.В. Порівняльна характеристика вітчизняного та зарубіжного досвіду нормативно-правового регулювання податку на доходи фізичних осіб в умовах розбудови інформаційного суспільства. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 9/1. С. 5-7. (Index Copernicus)

25. Бригінець О.О., Галус О.О., Рижук І.В. Вирішення проблем правового регулювання окремих стадій законодавчого процесу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Дідоренка. 2021. № 4 (96). С.35-45.

26. Бригінець О.О. Цивільно-правова відповідальність за порушення умов договору. Економіка. Фінанси. Право. 2022. № 3. С. 19-21. (Index Copernicus)

Монографії та навчальні посібники

1. Актуальні проблеми права України та Польщі: монографія / Київський університет права НАН України; за заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького та проф. А. Шміта. Київ: Талком, 2020. 312 с.

Тема: Адміністративне забезпечення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. С. 39-48.

2. Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: монографія / Київський університет права НАН України; за заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького. Київ, Талком, 2020. 662 с. Тема: Адміністративно-правове забезпечення подолання корупції в Україні. С. 68-75.

3. Біленчук П.Д., Кобилянський О.Л., Малій М.І., Перелигіна Р.В., Тарасевич Т.Ю. [та ін.] Електронне суспільство, Електронне право, Кібербезпека: стратегія розвитку інноваційної ери. Монографія. За заг. ред. П.Д. Біленчука і Т.Ю. Тарасевич. Київ: УкрДГРІ, 2020. 388 с. Тема: Запобігання корупція як основа розвитку української державності. С. 225-227.

4. Бригінець О.О., Гарбінська-Руденко А.В., Субіна Т.В. Банківське право. Навч. посібник. За заг. ред. Т.О. Мацелик. Ірпінь: УДФСУ, 2020. 222 с.

Розділи 1-4. С. 8-77.

5. Challenges and opportunities of the modern risk society: socio-cultural, economic and legal aspects: monograph; Editors N. Varha, B. Hvozdetska. Praha: OKTAN PRINT, 2021, 169 р. Тема: Legal problems of international settlement of investment disputes as a factor of financial ensuring business safety. P. 122-131.

(колективна монографія англійською мовою у ЄС (Чехія))

6. Правове забезпечення фінансової безпеки України: монографія / Білоус В.Т., Бригінець О.О., Драган О.В., Касьяненко Л.М. та ін. Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. 428 с. Підрозділи 3.1.1; 3.2.1; 3.2.3; 3.2.4; 4.1; 4.2; 4.3, 4.4; 5.3. (колективна монографія)

7. Фінансове право України (загальна частина): навчальний посібник / Л.М. Касьяненко, Т.О. Мацелик, Н.Б. Новицька, О.О. Бригінець та ін. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. 234 с.