Ізуїта Петро Олександрович

Кафедра цивільного, адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід педагогічної діяльності: 13 років

Біографія

Ізуїта Петро Олександрович народився 2 січня 1971 року.

У 2004 році закінчив Національний університет внутрішніх справ за напрямком підготовки «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист, диплом МВ № 11514404.

Відомості про захист дисертацій

Кандидат юридичних наук з 2008 року.

Дисертацію захистив 12.11.2008 р. у спеціалізованій вченій раді К.64.700.02 (диплом ДК № 049323) Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України. Спеціальність: 12.00.05 – Трудове право, право соціального забезпечення. Тема дисертації: «Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки».

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації

01.09.2006 – 30.06.2008 рр. – викладач Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова;

04.08.2008 – 30.06.2009 рр. – доцент кафедри цивільного права та процесу Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ;

01.09.2009 – 31.05.2010 рр. – доцент кафедри цивільногоі екологічного права Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ;

01.06.2010 – 05.10.2011 рр. – доцент кафедри цивільного і екологічного права Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету вністрішніх справ;

03.09.2012 – 26.08.2013 рр. – доцент кафедри адміністративного і господарського права Херсонського державного університету;

02.09.2013 р. – по теперішній час – доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» .

Веде основні навчальні курси

  1. Трудове право України
  2. Практикум із трудового права
  3. Право соціального забезпечення
  4. Охорона праці в галузі

Галузь наукових інтересів

  1. Перспективи розвитку правових засобів регулювання трудових відносин

Основні праці

1. Ізуїта П.О. Основні напрямки удосконалення правового регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки. // Юридичний вісник Причорномор’я. – Херсон, ХЮІ ХНУВС, 2011, Випуск 1(1). С.255-267.

2. Ізуїта П.О. Правове регулювання сучасного стану охорони праці в Україні. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки, випуск 1, Херсон, 2013. С 45-49.

3. Ізуїта П.О. Поняття локауту як правового явища при врегулюванні колективних трудових спорів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки, випуск 2, Херсон, 2013.С 40-41.

4. Ізуїта П.О. Досвід європейських країн у сфері охорони праці // Інформація і право. Науковий журнал № 2 (11), Київ, 2014., – С.38-44

5. Ізуїта П.О. Європейський досвід правового регулювання охорони праці // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки.- Випуск 1. Том 1 – Херсон, 2015.С. 157-161.

Участь у 6 конференціях, у тому числі:

1. Конференція «Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності». – Херсон – Тернопіль, 2011р.;

2. XIV звітна науково-практична конференція «Підготовка спеціалістів-юристів для ОВС: здобутки, проблеми та перспективи», Херсон, 2011 р.;

3. Науково-практична-конференція «Самоврядна та правовиховна діяльність студентів юридичних вищих навчальних закладів», Херсон, 2011 р.

За результатами конференцій опубліковано 6 тез.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання Співавтори
1 Трудове право / Збірник комплексних навчально-методичних матеріалів навчально-методичний посібник Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2010. – 264с. Слепченко Т.Ф., Слепченко О.О.
2 Правознавство: Випускний курс (частина 2) навчальний посібник Київ: Університет «Україна», 2013. – 220с. Фрицький Ю.О Сорока О.О., Галунько В.В., Єщук О.М., Іванищук О.О., Онищук О.О., Орловська І.Г., Дадерко Л.Ф.
3 Програма проходження наскрізної практики студентів ІПСВ за спеціальністю «Правознавство» та «Міжнародна інформація» навчально-методичний посібник ВДК Університету «Україна», 2016. – 145 с. (у друці) Терещенко А.Л., Дабіжа В.В.
4 Методичні рекомендації до написання випускних робіт для студентів спеціальності «Правознавство» навчально-методичний посібник ВДК Університету «Україна», 2016. – 145 с. (у друці) Терещенко А.Л.
5 Еволюція теоретичних уявлень людства про державу і право збірник наукових праць Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції: 19 травня 2016 р., м. Київ: Університет «Україна. – К.: ВДК Університету «Україна», 2016. – 89 с. (у друці) Терещенко А.Л.
6 Поняття належних та безпечних умов праці стаття Форум права. – 2007. – №2. – С.70-74 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.uae-journalsFP2006-306momppo.pdf.
7 Забезпечення здорових та безпечних умов праці як одна з юридичних гарантій суб’єктів трудових правовідносин стаття Право і безпека. – Харківський національний університет.. Харків. – 2006. – № 4. – С. 105-107.
8 Співвідношення понять нагляд та контроль у сфері охорони праці (теоретичний аспект) стаття Збірник наукових праць. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Серія «Право». – Випуск 7. – Харків, 2006. – С. 63-68.
9 Право на охорону праці як складова права на працю та одне з невід’ємних прав людини і громадянина стаття Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2006. – Вип.34. – С. 222-230.
10 Основні напрямки удосконалення правового регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки. стаття Юридичний вісник Причорномор’я. – Херсон, ХЮІ ХНУВС, 2011. – Випуск 1(1). – С. 255-267.
11 Правове регулювання сучасного стану охорони праці в Україні. стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Випуск 1. – Херсон, 2013. – С. 45-49.
12 Поняття локауту як правового явища при врегулюванні колективних трудових спорів стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Випуск 2. – Херсон, 2013. – С. 40-41.
13 Досвід європейських країн у сфері охорони праці стаття Інформація і право. Науковий журнал. – № 2 (11). – 2014. – С. 38-44.
14 Європейський досвід правового регулювання охорони праці стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Випуск 1. – Том 1. – Херсон, 2015. – С. 157-161.
15 Форми й методи контролю та нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці стаття Науковий вісник публічного та приватного права. – Вип. 1. – 2015. – С. 46-51.
16 Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах тези доповіді Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 2–5 червня 2005 р.
17 Трудове право України в контексті європейської інтеграції тези доповіді Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, м. Чернігів, 25-27 травня 2006 р.
18 Зміст права на охорону праці за чинним законодавством України тези доповіді Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007 р. – Чернігів, 2007. – С. 167-170.
19 Окремі аспекти охорони праці найманих працівників тези доповіді Проблеми дотримання прав людини в діяльності ОВС України : збірник наукових праць за матеріалами наук.-практ. конф., Харків, 22-23 травня 2008 р. – С. 12-13.
20 Правове регулювання та основні напрямки удосконалення охорони праці в умовах ринкової економіки тези доповіді Сучасні пріоритети розвитку та виховання особистості : збірник наукових праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф., Херсон, 1-2 жовтня 2008 р. – С. 19-20.
21 Превентивна робота адміністрації з попередження конфліктів у професійному колективі тези доповіді Система роботи з профілактики екстремізму та насильства у середовищі учнівської молоді : збірник наукових праць за матеріалами наук.-практ. конф., Херсон, 4 лютого 2009 р. – С. 16-17.
22 Права працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах освіти та аспірантури. тези доповіді Проблеми правознавства очима молодих вчених : збірник наукових праць за матеріалами Всеукр.наук.-практ. конф., Херсон – Тернопіль, 31 січня 2011 р. – ХЮІ ХНУВС. – С. 14-17.
23 Ксенофобія в Україні та способи боротьби з нею. тези доповіді Запобігання насильству та екстремізмові в молодіжному середовищі : збірник наукових праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., Херсон, 15 березня 2011 р. – РІПО. – С. 88-89. Коновалов О.Л.
24 Державний нагляд і контроль, а також громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці тези доповіді Підготовка спеціалістів-юристів для ОВС: здобутки, проблеми та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами наук.-практ. конф., Херсон, 19 травня 2011 р. – С. 147-149.
25 Локаут як один їз засобів врегулювання трудових спорів тези доповіді Науково-практична конференція «Самоврядна та правовиховна діяльність студентів юридичних вищих навчальних закладів». – Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2011.
26 Обхідний лист: законність підстав та правовий статус тези доповіді Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорона права власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнарод. наук.-практ. конф., Херсон – Тернопіль, 1 червня 2011 р., ХЮІ ХНУВС. – С. 32-35. Мястковецький В.Д.
27 Право на працю осіб з обмеженими можливостями тези доповіді Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Молодь: освіта, наука, духовність», 9 квітня 2014 р., Університет «Україна», м. Київ.
28 Перерви потягом робочого часу для стабілізації роботи організму робітників, які працюють на відкритому повітрі при підвищеній температурі тези доповіді Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції: 19 травня 2016 р., К.: Університет «Україна».
29 Обхідний лист: проблеми застосування та законність підстав тези доповіді Тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської конференції «Молодь: освіта, наука, духовність», 12-14 квітня 2016 р., Університет «Україна», м. Київ.