Орловська Ірина Григорівна

Кафедра конституційного права та теоретико-правових дисциплін

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 6 років

Біографія

Народилася 27 вересня 1990 року в місті Почаєві Кременецького району Тернопільської області.

Відомості про вищу освіту

У 2013 році закінчила вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

Відомості про захист дисертацій

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему “Адміністративно-правові засади легалізації основних юридичних спеціальностей (суддів, адвокатів, прокурорів та нотаріусів)”.

Основні етапи діяльності

З 2013 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посадах: провідного фахівця відділу організації навчального процесу; провідного фахівця відділу навчально-методичної роботи Інституту права та суспільних відносин; асистента кафедри цивільного, господарського та кримінального права; старшого викладача кафедри теорії права та міжнародної інформації; заступника директора Інституту права та суспільних відносин; доцента кафедри теорії права та міжнародної інформації.

Викладає дисципліни:

  1. Порівняльне правознавство
  2. Права людини і верховенство права

Галузь наукових інтересів:

Проблеми легалізації та доступу до юридичних професій

Участь у науково-практичних конференціях:

  • Certifikát Vysoká Škola Danubius Fakulta Práva Jesenského Medzinárodná vedecko-praktická konferencia Inovácia Právnevedav Procesee Urópskejinte Grácie 10-11 marca 2017 r. Sladkovičovo, Slovenská republika;
  • Certifiсate of Participation is herebegrandet for participating in the International research and conference Urgent Problems of Law on the Modern Stage of Statehood Development Lublin, Republic of Poland October 20-21, 2017;
  • сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС».

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання Співавтори
1 Правознавство: Випускний курс (частина 2) навчальний посібник Київ: Університет «Україна», 2013. – 220 с. Фрицький Ю.О., Сорока О.О., Галунько В.В., Єщук О.М., Іванищук О.О., Онищук О.О., Ізуїта П.О., Дадерко Л.Ф.
2 Адвокатська діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання стаття Форум права. – 2013. – № 2. – С. 423-427.
3 Адміністративно-правовий статус суддів, прокурорів, адвокатів і нотаріусів стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», 2013. – Випуск 22. – Частина 1. – Том 2. – С. 205-208.
4 Легалізація адвокатів стаття Митна справа. – 2013. – №4 (88). – Частина 2. – Книга 1. – С. 223-228.
5 Поняття та зміст легалізації основних юридичних спеціальностей стаття Актуальні проблеми права: теорія і практика. – № 28. – 2013. – С. 408-415.
6 The foreign experience of legalization main legal professions стаття Закон и жизнь. – 2013. – №11/4 (263). – С. 127-130.
7 Поняття та зміст основних юридичних спеціальностей тези доповіді Актуальні проблеми правознавства: збірник наукових праць: Науково-практична інтернет-конференція // за заг. ред. В. В. Галунька. – К.: Університет «Україна», 2013. – 130 с.
8 Адміністративно-правові аспекти регулювання адвокатської діяльності тези доповіді Актуальні проблеми правознавства: збірник наукових праць: Науково-практична інтернет-конференція // за заг. ред. В. В. Галунька. – Херсон: Університет «Україна», 2013. – 92 с.
9 Люстрація як засіб здійснення кадрової політики стаття Науковий вісник публічного та приватного права. – 2015. – № 2. – С. 98-102.
10 Прозорість прийняття кадрових рішень тези доповіді Молодь: освіта,наука, духовність: тези доповідей ХIІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 21-22 квітня 2015 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2015. – 491 с.
11 Проблема контролю органів державної влади тези доповіді Молодь: освіта,наука, духовність: тези доповідей ХIІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 13-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2016. – 466 с.
12 Значення принципу верховенства права для сучасного демократичного суспільства стаття Електронне науково-фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2016. – №2. (вихід очікується до кінця липня 2016) Фаст О.О.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації (монографії, підручники, посібники, статті, тези) Обов’язково вказати: назву друкованого видання, видавн ицтво, рік видання, кількість сторінок чи фахове видання, окремо зазначити Scopus! Співавтори
1 Правознавство: Випускний курс (частина 2) Навчальний посібник Київ: Університет «Україна», 2013. – 220с. Фрицький Ю.О., Сорока О.О., Галунько В.В., Єщук О.М., Іванищук О.О., Онищук О.О., Ізуїта П.О., Дадерко Л.Ф.
2 Адвокатська діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання Стаття Форум права, 2013, № 2, С. 423-427 (Електронне наукове фахове видання)
3 Адміністративно-правовий статус суддів, прокурорів, адвокатів і нотаріусів Стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», 2013, Випуск 22, Частина 1, Том 2, С. 205-208 (Наукове фахове видання включено до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)
4 Легалізація адвокатів Стаття Митна справа, 2013, №4 (88), Частина 2, Книга 1, С.223-228 (Наукове фахове видання)
5 Поняття та зміст легалізації основних юридичних спеціальностей Стаття Актуальні проблеми права: теорія і практика, № 28, 2013, С. 408-415 (Наукове фахове видання)
6 The foreign experience of legalization main legal professions Стаття Закон и жизнь, 2013, №11/4 (263), С. 127-130. (Зарубіжне наукове фахове видання)
7 Люстрація як засіб здійснення кадрової політики Стаття Науковий вісник публічного та приватного права, 2015, №2, С. 98-102. (Наукове фахове видання)
8 Значення принципу верховенства права для сучасного демократичного суспільства Стаття Електронне науково-фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2016. -№2. – с. 30-33. (Електронне наукове фахове видання) Фаст О.О.
9 Доступ до юридичних спеціальностей в умовах проведення реформи вищої освіти Стаття Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Право». – 2016. – №22. – с. 64-66. (Наукове фахове видання включено до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)
10 Кадрова політика України щодо випускників ВНЗ за спеціальністю «право» Стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2016. – №6,-с. 129-132. (Наукове фахове видання включено до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)
11 Європейський досвід забезпечення якості вищої юридичної освіти в Україні Стаття Право і суспільство. – 2017. – №1. – с.176-181 (Наукове фахове видання включено до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)
12 Державні програми працевлаштування обдарованої молоді в Україні Стаття Вісник Університету «Україна». Серія Право, (подано до друку) (Наукове фахове видання)
13 Поняття та зміст основних юридичних спеціальностей Тези Актуальні проблеми правознавства: збірник наукових праць: Науково-практична інтернет-конференція // за заг. ред. В.В. Галунько, Київ, Університет «Україна», 2013 р, 130 с.
14 Адміністративно-правові аспекти регулювання адвокатської діяльності Тези Актуальні проблеми правознавства: збірник наукових праць: Науково-практична інтернет-конференція // за заг. ред. В.В. Галунько, Херсон, Університет «Україна», 2013р., 92 с.
15 Прозорість прийняття кадрових рішень Тези Молодь: освіта,наука, духовність: тези доповідей XII Всеукр. наук.конф., м. Київ, 21-22 квітня 2015 р. у II част., ч. І., Київ, Університет «Україна», 2015 p., 491 с.
16 Проблема контролю органів державної влади Тези Молодь: освіта,наука, духовність: тези доповідей XIII Всеукр. наук.конф., м. Київ, 13-14 квітня 2016 р. у II част., ч. II., Київ., Університет «Україна», 2016 p., 466 с.
17 Право людей з інвалідністю на участь у політичному та суспільному житті Тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю м. Київ, 23-24 листопада 2016 р. у II част., ч. II. — Київ. – Університет «Україна». – 2016 p.-412 с.
18 Демократична держава як гарант здійснення та захисту прав людини Тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю м. Київ, 23-24 листопада 2016 р. у II част., ч. II. — Київ. – Університет «Україна». – 2016 р. – 412 с.
19 Правова ментальність українців Тези Молодь: освіта,наука, духовність: тези доповідей XVI Всеукр. наук.конф., м. Київ, 4-6 квітня 2017 р. — Київ. – Університет «Україна». – 2017 р. – 466 с-Режим доступу: http://www.vniurol.com.ua/upload/ Naukovo_doslidna%20robota/Elektronni_vidaппуа/ Molodosvita/MolodZbtez 2017 part2.pdf
20 Зарубіжний досвід у регулюванні правничої освіти та доступу до правничої професії Тези Міжнародна науково-практична конференція «Інновації юридичної науки в євро інтеграційному процесі», м. Сладковічево, Словацька Республіка, 10-11 березня 2017 р. – Сладковіче. – Юридичний факультет Янко Єсенського Університету Данубіус. – 2017р. -295с.